Mo­der­ni­za­ci­ja pru­ge za 510 mil. ku­na

HŽ In­fras­truk­tu­ra u no­vom pos­lu Za ob­no­vu i elek­tri­fi­ka­ci­ju 24 ki­lo­me­tra od Za­bo­ka do Za­pre­ši­ća i no­vac iz EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BIČAK

Iako se oče­ku­je da pro­jek­te u vi­so­kom pos­tot­ku fi­nan­ci­ra EU, pru­ge će se do odo­bre­nja pro­jek­ta ob­nav­lja­ti nov­cem iz dr­žav­no­ga pro­ra­ču­na

Na­kon što je hr­vat­ska Vla­da u trav­nju pri­hva­ti­la Od­lu­ku o fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta mo­der­ni­za­ci­je i elek­tri­fi­ka­ci­je pru­ge Za­pre­šić Za­bok, tvrt­ka HŽ In­fras­truk­tu­ra je obja­vi­la u pe­tak da kre­će s ras­pi­si­va­njem jav­nih na­tje­ča­ja za ra­do­ve na mo­der­ni­za­ci­ji. Ra­di se o 24 ki­lo­me­ta­ra pru­ge ko­ja je u po­pri­lič­no de­vas­ti­ra­nom sta­nju i gdje je br­zi­na vla­ko­va sma­nje­na na 60, a na di­je­lo­vi­ma čak i na 40 ki­lo­me­ta­ra na sad.

Tro­go­diš­nje fi­nan­ci­ra­nje

Mo­der­ni­za­ci­ja, te­ška ukup­no 80,8 mi­li­ju­na eura tre­ba­la bi po­ve­ća­ti pos­to­je­će br­zi­ne za 50 pos­to. Ovim na­tje­ča­jem, ko­ji će bi­ti objav­ljen u Europ­skom oglas­ni­ku jav­ne na­ba­ve (EOJN) i Služ­be­nom lis­tu Eu­rop­ske uni­je, tra­žit će se iz­vo­đa­či za ra­do­ve vri­jed­ne 510 mi­li­ju­na ku­na ili 70-ak mi­li­ju­na eura, bez PDVa. Iako se oče­ku­je da će i ovaj pro­jekt u vi­so­kom pos­tot­ku bi­ti su­fi­nan­ci­ran iz EU fon­do­va, a da bi se ubr­za­la iz­grad­nja, za­sad će no­vac osi­gu­ra­ti Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re. Pro­jekt se pla­ni­ra fi­nan­ci­ra­ti iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na u raz­dob­lju od tri go­di­ne od ugo­va­ra­nja, pri če­mu će HŽ In­fras­truk­tu­ra osi­gu­ra­ti sred­stva za pla­ća­nje PDVa i fi­nan­ci­ra­ti ne­pri­hvat­lji­ve tro­ško­ve ve­za­no uz pro­ved­bu pro­jek­ta.

Hr­vat­ske že­ljez­ni­ce su u ve­li­kom inves­ti­cij­skom cik­lu­su te­škom go­to­vo mi­li­jar­du

Ivan Kr­šić

HŽ In­fras­truk­tu­ra eura, a re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta bi tre­ba­la po­mo­ći i či­nje­ni­ca da su na­ma važ­ne di­oni­ce uš­le u stra­te­gi­ju 6. europ­skog že­ljez­nič­kog ko­ri­do­ra ko­ji po­ve­zu­je špa­njol­sku Al­me­ri­ju s Ki­je­vom u Ukra­ji­ni. Ka­ko je is­tak­nuo Ivan Kr­šić, pred­sjed­nik Upra­ve HŽ In­fras­truk­tu­re, Hr­vat­ska je ovom ko­ri­do­ru us­pje­la pri­klju­či­ti svo­je prav­ce Ri­je­ka-Zagreb-Bu­dim­pe­šta te Zi­da­ni Most-Zagreb.

“Ula­ga­nja u ob­no­vu i mo­der­ni­za­ci­ju že­ljez­nič­ke mre­že i in­fras­truk­tu­re zah­ti­je­va­ju iz­nim­no zna­čaj­na sred­stva. Za­to smo u pri­pre­mi i re­ali­za­ci­ji pro­je­ka­ta u najvećoj mje­ri ori­jen­ti­ra­ni na eu­rop­ske fon­do­ve te se ve­ći­na su­fi­nan­ci­ra EU sred­stvi­ma. U ovom ča­su ra­di­mo na pro­jek­ti­ma ukup­ne vri­jed­nos­ti 230 mi­li­ju­na eura. Ra­di se o di­oni­ca­ma Du­go Se­lo – Kri­žev­ci i Gra­dec – Sve­ti Ivan Žab­no. Uz te pro­jek­te na ko­ji­ma su ra­do­vi u pu­nom je­ku, kon­ti­nu­ira­no pri­pre­ma­mo do­ku­men­ta­ci­ju za još ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta ko­je su­fi­nan­ci­ra EU te nas do kra­ja 2017. i po­čet­ka 2018. oče­ku­ju pos­tup­ci jav­ne na­ba­ve pro­ci­je­nje­ne inves­ti­cij­ske vri­jed­nos­ti od 500,2 mi­li­ju­na eura”, ka­zao je Kri­šić.

Put pre­ma Ma­đar­skoj

Naj­vi­še će se ulo­ži­ti u pru­gu Kri­žev­ciKo­priv­ni­caMa­đar­ska u vri­jed­nos­ti 300 mi­li­ju­na eura, a ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja se oče­ku­je do kra­ja go­di­ne. U HŽu oče­ku­ju da bi do 2022. Zagreb tre­bao bi­ti s Ma­đar­skom po­ve­zan su­vre­me­nom pru­gom s dva ko­lo­si­je­ka. Oče­ku­ju se i pro­jek­ti na pru­zi Zagreb-Ri­je­ka, pri­mar­no Hr­vat­ski Le­sko­vac-Kar­lo­vac, a pro­jekt no­ve ni­zin­ske pru­ge, ko­ji je pro­ci­je­njen na 7 mi­li­jar­di eura, još je u fa­zi po­li­tič­ke od­lu­ke.

TOMISLAV MILETIĆ/

Pred­sjed­nik Upra­ve HŽ In­fras­truk­tu­re Ivan Kr­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.