CERP se opet za­du­žu­je kod Er­stea

Če­ka od­lu­ku Vla­de No­vim kre­di­tom od 44 mi­li­ju­na eura za­tvo­rit će pos­to­je­ći

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BRNIĆ

Na ovo­tjed­noj sjed­ni­ci Vla­da bi tre­ba­la odo­bri­ti dr­žav­no jam­s­tvo Cen­tru za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) za kre­dit ko­ji će u vi­si­ni od 44 mi­li­ju­na eura po­di­ći kod Er­ste&Ste­ier­mar­kis­c­he ban­ke. Po­nu­da te ban­ke oda­bra­na na pro­ve­de­nom jav­nom na­tje­ča­ju, a za­do­vo­lja­va­ju­ćom ju je po­t­vr­di­lo Uprav­no vi­je­će CERPa na če­lu s mi­nis­trom dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­nom Ma­ri­ćem, ko­ji će Vla­di pred­lo­ži­ti da po­du­pre kre­dit­ni aran­žman CERPa.

No­vim kre­di­tom, ina­če, pla­ni­ra se po­kri­ti pos­to­je­ći kre­dit CERPa kod Er­ste ban­ke, a ko­ji CERPu na na­pla­tu do­la­zi pot­kraj sr­p­nja. Pre­ma od­lu­ci Uprav­nog vi­je­ća, u pos­tup­ku na­ba­ve du­go­roč­nog kre­di­ta od 44 mi­li­ju­na eura oda­bra­na je do­dat­na po­bolj­ša­na po­nu­da Er­ste ban­ke s ukup­no po­nu­đe­nom ci­je­nom u iz­no­su od 14,6 mi­li­ju­na ku­na.

Kre­dit uz va­lut­nu kla­uzu­lu i pri­mje­nu sred­njeg te­ča­ja HNBa na dan pov­la­če­nja i pla­ća­nja, CERP će po­di­ći do 28. sr­p­nja, s ro­kom ot­pla­te od tri go­di­ne, uz mo­guć­nost jed­no­krat­ne ot­pla­te i pri­je­vre­me­nog po­vra­ta bez pla­ća­nja nak­na­de za ra­ni­je pod­mi­re­nje.

Pos­to­je­ći kre­dit kod Er­ste ban­ke, ko­ji je po­dig­nut pri­je tri go­di­ne i ko­ji CERPu sje­da u sr­p­nju, je­di­ni je ko­jeg ta dr­žav­na ins­ti­tu­ci­ja, prav­ni sljed­nik HFPa i AUDIOa, ima obve­zu pla­ti­ti ti­je­kom ove go­di­ne. Taj kre­dit je ugo­vo­ren na iz­nos od 50 mi­li­ju­na eura, ali je CERPu za ot­pla­tu pre­os­ta­lo 44 mi­li­ju­na glav­ni­ce, na­kon što je pri­je­vre­me­no, u dva na­vra­ta, pod­mi­rio dio du­ga. No­vim ugo­vo­rom nas­to­ji se is­ko­ris­ti­ti po­volj­ni­je uvje­te na tr­ži­štu.

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Na če­lu Uprav­nog vi­je­ća CERP-a je mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.