Po­volj­ni­je te­le­fo­ni­ra­nje za stra­dal­ni­ke ra­ta

Jav­na us­lu­ga Be­ne­fit za ugro­že­ne sku­pi­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za mrež­ne dje­lat­nos­ti (HAKOM) do­ni­je­la je od­lu­ku o po­volj­ni­jem ko­ri­šte­nju te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih us­lu­ga, u seg­men­tu jav­ne go­vor­ne us­lu­ge HT-a, za ko­ris­ni­ke s po­seb­nim so­ci­jal­nim po­tre­ba­ma. Pri­je sve­ga se ra­di o po­volj­ni­jim ci­je­na­ma te­le­fo­ni­ra­nja za stra­dal­ni­ke Do­mo­vin­skog ra­ta i nji­ho­ve obi­te­lji. Cje­nik će bi­ti na sna­zi od 1. sr­p­nja, a ko­ris­ni­ci će mo­ći oda­bra­ti že­le li pos­to­je­ću us­lu­gu ili no­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.