‘One Su­ite’ otva­ra ovog mje­se­ca

Ho­tel u Sre­bre­nom Iz­bo­ri­li se za de­vet mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va od EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ho­tel ima 16 apart­ma­na i dvi­je pre­mi­um so­be s ukup­no 64 kre­ve­ta, na kro­vu su ba­zen i sun­ča­li­šte...

Sredinom lipnja u Sre­bre­nom u Žu­pi Du­bro­vač­koj otva­ra se One Su­ite Ho­tel, apar­t­ho­tel u ko­ji je tvrt­ka Bre­num Luk­še Ja­ko­bu­ši­ća ulo­ži­la oko 34,5 mi­li­ju­na ku­na. Pro­jekt pot­pi­su­ju ar­hi­tek­ti stu­di­ja 3LHD, ho­tel ima 16 apart­ma­na i dvi­je pre­mi­um so­be s ukup­no 64 le­ža­ja, na kro­vu su smje­šte­ni ba­zen i sun­ča­li­šte, pod zem­ljom 32 ga­raž­na mjes­ta s elek­trič­nom pu­ni­oni­com, a u pri­zem­lju res­to­ran Lo­kal ko­ji nu­di us­lu­ge do­ruč­ka.

Ho­tel za sad za­poš­lja­va ukup­no 22 oso­be, što je već sad du­plo vi­še od mi­ni­mu­ma ko­ji je inves­ti­to­ru pro­pi­san pri­li­kom do­dje­le bes­po­vrat­nih sred­sta­va iz struk­tur­nih fon­do­va EU. Na­ime, Bre­num je bio je­dan od pr­vih ula­ga­ča ko­ji­ma je la­ni odo­bren no­vac u sklo­pu pro­gra­ma po­dr­ške ra­zvo­ju ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva u tu­riz­mu, a za One Su­ite Ho­tel do­bi­li su 9 mi­li­ju­na ku­na. Us­to, ka­ko bi oprav­da­li do­di­je­lje­nu pot­po­ru, ho­tel tre­ba bi­ti otvo­ren ci­je­le go­di­ne te os­tva­ri­ti 54 pos­to po­pu­nje­nos­ti, po­jaš­nja­va nam Luk­ša Ja­ko­bu­šić, ko­jem je na­kon du­go­go­diš­nje ka­ri­je­re u tr­go­vi­ni ovo pr­vi ho­tel­ski pro­jekt. Za Pos­lov­ni dnev­nik inves­ti­tor je ot­krio ka­ko iz­vor­na ide­ja ni­je bi­la iz­grad­nja ho­te­la, već je po­s­lje­di­ca ni­za okol­nos­ti u skla­du s ko­ji­ma se pro­jekt mi­je­njao.

“U tr­go­vi­ni smo od 1994. go­di­ne i 2008. smo ku­pi­li ovo zem­lji­šte, gdje smo pla­ni­ra­li iz­gra­di­ti pos­lov­nu zgra­du, no na­kon to­ga je do­ne­sen pros­tor­ni plan ko­ji je na tom po­dru­čju pre­dvi­dio mje­šo­vi­tu grad­nju, zbog če­ga smo mo­ra­li pre­na­mi­je­ni­ti objekt. Ide­ja nam je bi­la na­pra­vi­ti tu­ris­tič­ke apart­ma­ne, no u me­đu­vre­me­nu smo uš­li u Europ­sku uni­ju i otvo­ri­la se mo­guć­nost za su­dje­lo­va­nje u na­tje­ča­ji­ma za bes­po­vrat­na sred­stva. Ka­ko EU ne fi­nan­ci­ra apart­ma­ni­za­ci­ju, pro­jekt je do­bio svoj tre­ći i ko­nač­ni oblik”, is­pri­čao nam je Ja­ko­bu­šić, ko­ji je uz 3LHD an­ga­ži­rao stu­dio Flo­mas­ter za vi­zu­al­ni iden­ti­tet ho­te­la, te An­dreu Kle­me­čić ko­ja pos­tav­lja kon­cept res­to­ra­na Lo­kal. “U sva­kom apart­ma­nu ima­mo ra­do­ve lo­kal­nih aka­dem­skih umjet­ni­ka, uz što će­mo ti­ska­ti i ka­ta­log Art in One, a Lo­kal će­mo ra­zvi­ti uz mak­si­mal­no ko­ri­šte­nje lo­kal­nih na­mir­ni­ca, do­ma­ćeg pi­va i vi­na. Ide­ja nam je pro­da­va­ti fran­ši­zu za Lo­kal, te ti­me od­go­vo­ri­ti na po­tre­bu broj­nih ugos­ti­te­lja ko­ji že­le otvo­ri­ti ne­što svo­je uz mo­del ko­ji funk­ci­oni­ra. I sam sam tra­žio fran­ši­zu za naš res­to­ran, ali ni­sam u Hr­vat­skoj pro­na­šao part­ne­re”, po­jaš­nja­va Ja­ko­bu­šić.

Ovaj će se ho­tel od kon­ku­ren­ci­je raz­li­ko­va­ti i po ko­ri­šte­nju di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je u pro­ce­su pru­ža­nja us­lu­ge gos­ti­ma, ko­ri­šte­njem apli­ka­ci­je Mo­bil­ni ho­tel ko­ji su pos­ta­vi­li u su­rad­nji s Vip­ne­tom i pul­skom tvrt­kom In­ter­soft Tec­h­no­lo­gi­es. Gos­ti One Su­ite Ho­te­la svo­jim pametnim ure­đa­jem mo­ći će otva­ra­ti vra­ta so­be, na­ru­či­va­ti u so­bu, otva­ra­ti ga­ra­žu, sna­la­zi­ti se po lo­kal­nim atrak­ci­ja­ma uz GPS.

PD

Pla­ni­ra­ju pro­da­va­ti fran­ši­zu za res­to­ran Lo­kal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.