Ši­be­ni­ku du­pla ti­tu­la?

Sv. Ni­ko­la i UNESCO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ši­ben­ska

tvr­đa­va sv. Ni­ko­le mo­gla bi svo­me gra­du osi­gu­ra­ti ti­tu­lu je­di­nog u Hr­vat­skoj s dva spo­me­ni­ka kul­tu­re pod UNESCOo­vom za­šti­tom. Za­vr­še­na je pro­ce­du­ra eva­lu­aci­je kan­di­da­tu­re za upis na Po­pis svjetske ba­šti­ne, a ko­nač­na od­lu­ka bit će do­ne­se­na u sr­p­nju.

“Po­zi­ti­van is­hod bio bi vje­tar u le­đa ra­zvo­ju tu­riz­ma žu­pa­ni­je te bi olak­šao pris­tup fon­do­vi­ma za ob­no­vu”, ka­že Pro­čel­ni­ca Uprav­nog odje­la za za­šti­tu oko­li­ša Sa­nja Sla­vi­ca Ma­te­šić. Ina­če, iz žu­pa­nij­skog pro­ra­ču­na u 2015. za pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju i ra­do­ve na ob­no­vi tvr­đa­ve iz­dvo­je­no je 1,23 mi­li­ju­na ku­na, a la­ni 740 ti­su­ća. Ove go­di­ne pla­ni­ra­no je u pro­jekt ‘Tu­ris­tič­ka va­lo­ri­za­ci­ja ka­na­la sv. An­te’ ulo­ži­ti još mi­li­jun ku­na. “Do­sad su pri­prem­nim ra­do­vi­ma uk­lo­nje­ni di­je­lo­vi na i unu­tar tvr­đa­ve ko­ji su ne­kon­tro­li­ra­no nas­ta­li ti­je­kom vre­me­na kao i de­po­ni­ra­ni ma­te­ri­jal na juž­noj strani uz kli­je­šta tvr­đa­ve. Uk­lo­nje­na je gra­đe­vi­na u kli­je­šti­ma tvr­đa­ve te su po­ru­še­ne i uk­lo­nje­ne pre­gra­de unu­tar nje”, do­da­la je Ma­te­šić.

PD

Tvr­đa­va bi mo­gla ući na po­pis svjetske ba­šti­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.