Za wel­l­nes cen­tar na je­ze­ru Pa­lić po­treb­no 150 mil. eura

Grad­nja do­go­di­ne Na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju Sr­bi­ja će po­ku­ša­ti na­ći ula­ga­ča

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Su­vre­me­ni wel­l­ness cen­tri i ku­pa­li­šta u ko­je gos­ti do­la­ze ci­je­le go­di­ne, a ne sa­mo lje­ti, pos­to­je u bli­zi­ni Su­bo­ti­ce na ju­gu Ma­đar­ske

Već slje­de­će go­di­ne mo­gla bi po­če­ti iz­grad­nja wel­l­ness cen­tra na Pa­li­ću, naj­a­vio je pred­sjed­nik Skup­šti­ne Voj­vo­di­ne Iš­tvan Pas­tor za Pa­non RTV. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u raz­go­vo­ru s pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem do­go­vo­re­no je da po­kre­nu pos­tu­pak jav­nog na­tje­ča­ja ka­ko bi po­zva­li inves­ti­to­re.

O priv­la­če­nju oz­bilj­nog ula­ga­ča na Pa­lić go­vo­ri se go­di­na­ma, pri­je sve­ga ne­kog poz­na­tog u wel­l­ness tu­riz­mu. Pro­cje­nju­je se da bi to bi­lo rje­ru še­nje za krat­ku ljet­nju se­zo­nu i stvo­ri­lo mo­guć­nost da se bez stra­ha na je­ze­ru Pa­lić mo­že ku­pa­ti.

U pla­nu i no­vi ho­te­li

Pa­lić je ku­pa­li­šte i ba­nja (to­pli­ce), ali se u nje­mu ne mo­že oku­pa­ti bez dvoj­bi o kak­vo­ći vo­de. Zbog to­ga je još 2006. go­di­ne po­kre­nu­ta ide­ja o iz­grad­nji wel­l­ness cen­tra i ku­pa­li­šta, kak­va pos­to­je u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Su­bo­ti­ce na ju­gu Ma­đar­ske, u Mo­ra­ha­lo­mu, Se­ge­di­nu, Gyu­li ili Ma­kou ko­ji su pu­ni gos­ti­ju ci­je­le go­di­ne. Ide­ja je da se ne­što slič­no po­ku­ša i na Pa­li­ću, te je 2015. go­di­ne za­vr­šen i pros­tor­ni plan ko­ji obu­hva­ća zem­lji­šte od 87.000 če­tvor­nih me­ta­ra na pros­to- iz­me­đu Pa­lić­kog i Kr­va­vog je­ze­ra. Obav­lje­na je i ko­ma­sa­ci­ja da bi se do­bi­lo je­dins­tve­no zem­lji­šte za grad­nju kom­plek­sa za­tvo­re­nih i otvo­re­nih ba­ze­na i vo­de­nog za­bav­nog par­ka. Pro­ce­du­ru oko jav­nog po­zi­va za iz­grad­nju kom­plek­sa mo­gu­će je za­vr­ši­ti ove go­di­ne, a Pas­tor ka­že da je do­go­vo­re­no ka­ko je po­tre­ban me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj da bi se iz­a­brao inves­ti­tor ko­ji će u ro­ku za­vr­ši­ti grad­nju, a ona bi mo­gla po­če­ti slje­de­će go­di­ne. Pas­tor pro­cje­nju­je da bi to mo­glo bi­ti naj­ve­će ula­ga­nje u tu­ri­zam Sr­bi­je u iz­no­su od oko 150 mi­li­ju­na eura. Pla­ni­ra­no je da wel­l­ness cen­tar bu­de sre­diš­nja toč­ka tu­ris­tič­ke po­nu­de ko­ji se ši­ri na de­vet hek­ta­ra, a obu­hva­ća i iz­grad­nju ho­tel­skog kom­plek­sa. Ur­ba­no jez­gro ba­nje Pa­lić ob­nav­lja se i ure­đu­je, ali su ipak po­treb­na no­va ula­ga­nja.

Ka­ko spa­si­ti je­ze­ro?

U me­đu­vre­me­nu, naj­vi­še je ulo­že­no u već “ot­pi­sa­no” je­ze­ro. Nje­mač­ka ra­zvoj­na ban­ka je na te­me­lju pla­na re­vi­ta­li­za­ci­je je­ze­ra, ko­ji su pri­pre­mi­li grad­ski struč­nja­ci, pri­je tri go­di­ne od­lu­či­la ulo­ži­ti bes­po­vrat­nih 6,5 mi­li­ju­na eura. Plan po­dra­zu­mi­je­va uk­la­nja­nje svih iz­vo­ra ko­ji u je­ze­ro do­vo­de fo­sfor i du­šik, zbog če­ga je­ze­ro odu­mi­re, a to zna­či iz­grad­nju ka­na­li­za­cij­ske mre­že oko je­ze­ra, for­mi­ra­nje za­štit­ne zo­ne ka­ko mi­ne­ral­ne hra­nji­ve tva­ri s po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta ne bi do­la­zi­le u vo­du, kao i pro­mje­nu rib­ljeg fon­da.

U pla­nu je i dalj­nje po­oš­tra­va­nje re­ži­ma ra­da pro­čis­ta­ča, bu­du­ći da se se grad­ske ot­pad­ne vo­de uli­je­va­ju u je­ze­ro. Na­ve­de­ne mje­re već su po­če­le da­va­ti re­zul­ta­te u uda­lje­nim di­je­lo­vi­ma Pa­li­ća, gdje je vo­da već bis­tri­ja. Ka­da će se pro­čis­ti­ti i naj­ve­ći, tu­ris­tič­ki dio je­ze­ra, te­ško je pre­dvi­dje­ti, ali struč­nja­ci pro­cje­nju­ju da je to si­gur­no. A do­đu li i inves­ti­to­ri, Pa­lić bi mo­gao usko­ro po­vra­ti­ti sta­ru tu­ris­tič­ku sla­vu.

FOTOLIA

Na Pa­li­ću će se gra­di­ti kom­pleks sa za­tvo­re­nim i otvo­re­nim ba­ze­ni­ma i vo­de­nim par­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.