EP BiH za di­vi­den­du iz­dva­ja 21 mil. ku­na

Do­bro pos­lo­va­nje Elek­tro­pri­vre­da BiH proš­le go­di­ne os­tva­ri­la do­bit od 51,5 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Elek­tro­pri­vre­da BiH će za is­pla­tu di­vi­den­de di­oni­ča­ri­ma iz do­bi­ti os­tva­re­ne u 2016. go­di­ni iz­dvo­ji­ti oko 5,2 mi­li­ju­na KM (oko 21 mil. ku­na), na­vo­di se u pri­jed­lo­gu od­lu­ke o ras­po­dje­li do­bi­ti za Skup­šti­nu di­oni­ča­ra ko­ja je za­ka­za­na za 23. lipnja, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor.ba. Elek­tro­pri­vre­da BiH je proš­le go­di­ne os­tva­ri­la do­bit od 12,858.086 KM. Pre­ma pri­jed­lo­gu od­lu­ke, u pri­čuv­ni fond iz­dvo­ji­lo bi se za­kon­skih 20 pos­to, od­nos­no 2,571.617 KM, a os­ta­tak od 5,081.977 bi­la bi za­dr­ža­na do­bit. U obra- zlo­že­nju pri­jed­lo­ga od­lu­ke Upra­va Elek­tro­pri­vre­de pod­sje­ća da iz­vje­štaj kom­pa­ni­je o pos­lo­va­nju za 2015. go­di­nu ni­je usvo­jen, te je iz­nos di­vi­den­de us­kla­đen s iz­no­som ko­ji je pre­ma od­lu­ci vla­de FBiH pre­dvi­đen za su­bven­ci­je do­ma­ćins­tvi­ma ze elek­trič­nu ener­gi­ju u 2016. i 2015. go­di­ni. U 2016. go­di­ni uku­pan iz­nos za su­bven­ci­je za po­troš­nju elek­trič­ne ener­gi­je je 2,343.444 KM, dok je taj iz­nos za 2015. go­di­nu 2,359.808 KM.

Iz­nos su­bven­ci­ja za ove dvi­je go­di­ne je 4,703.252 KM, što pred­stav­lja 90,3 pos­to ukup­no pred­lo­že­nog iz­no­sa za is­pla­tu di­vi­den­de i od­go­va­ra udje­lu dr­žav­nog ka­pi­ta­la u Elek­tro­pri­vre­di.

Na dnev­nom re­du Skup­šti­ne je i ime­no­va­nje Mir­ze Hu­lu­si­ća za čla­na NOa Elek­tro­pri­vre­de BiH u ime dr­žav­nog ka­pi­ta­la.

HR­VO­JE JELAVIĆ/ PIXSELL

Dr­ža­va ima 90,3 pos­to udje­la u Elek­tro­pri­vre­di BiH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.