TVORNICU U RU­SI­JI

MLJEKARA ŠABAC GRA­DI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred­sjed­nik Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je Marko Ča­dež naj­a­vio je da će Mljekara Šabac iz­gra­di­ti svo­ju tvornicu u Ru­si­ji, ko­ja će bi­ti go­to­va za šest do osam mje­se­ci, a po ka­pa­ci­te­tu će bi­ti jed­na­ka naj­ve­ćim bal­kan­skim pro­izvo­đa­či­ma mli­je­ka. Ča­dež je na pa­ne­lu “Sr­bi­ja-Ru­si­ja: Mo­guć­nos­ti eko­nom­ske su­rad­nje”, ko­ji je odr­žan proš­log tjed­na na Me­đu­na­rod­nom eko­nom­skom fo­ru­mu u San­kt-Pe­ter­bur­gu, re­kao da je ša­bač­ka mljekara, ko­ja 75% svog bi­je­log si­ra iz­vo­zi u Ru­si­ju, za­vr­ši­la pre­go­vo­re o iz­grad­nji tvor­ni­ce ko­ja će pro­izvo­di­ti 450 to­na mli­je­ka dnev­no. On je na­veo da broj sr­p­skih kom­pa­ni­ja u Ru­si­ji stal­no ras­te, sa­da ih je 815, a proš­le go­di­ne ih je bi­lo ma­nje od 700.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.