PART­NE­RE U BANATU

FERRERO ROCHER TRA­ŽI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kom­pa­ni­ja Ferrero Rocher pred­sta­vi­la je u Zre­nja­ni­nu mje­re pot­po­re za pro­izvod­nju lješ­nja­ka, kao i mo­de­le za po­di­za­nje no­vih nna­sa­da, jav­lja por­tal Zre­nja­nin­ski. Pro­gra­mi pot­po­re na­mi­je­nje­ni su po­ljo­pri­vred­nim ddo­ma­ćins­tvi­ma, tv­t­vrt­ka­ma i za­dru­ga­ma s naj­ma­nje tri hek­ta­ra plod­nog tla po­god­nog za uz­goj lješ­nja­ka, što se ut­vr­đu­je ana­li­zom zzem­lji­šta. Proš­le zi­me oobav­lje­no je vi­še ana­li­za oko Zre­nja­ni­na, kao sre­di­šta Ba­na­ta, i u sa­mom gra­du, ali se još ne zna ko­li­ko će bi­ti za­ni­ma­nje za tu vr­stu pro­izvod­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.