Iz spa­ja­nja Lin­dea i Praxa­ira nas­ta­je in­dus­trij­ski pli­nar br. 1

Dok se še­fo­vi dr­ža­va ‘faj­ta­ju’, biz­nis Ni­je­ma­ca i Ame­ri­ka­na­ca cva­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ sergej.novosel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr

Ame­rič­ki i nje­mač­ki vo­đe Trump i Mer­kel mo­žda se u po­s­ljed­nje vri­je­me u jav­nos­ti mr­ze i ‘faj­ta­ju’, ali kad je biz­nis u pi­ta­nju, lju­bav, či­ni se, ne poz­na­je gra­ni- ce. Na­kon što je la­ni pre­du­go tra­ja­lo udva­ra­nje nje­mač­kog bi­oke­mij­skog di­va Baye­ra da ame­rič­ki Mon­san­to ka­že ‘da’ i pris­ta­ne na ‘brak’ od 58,8 mi­li­jar­di do­la­ra, ovaj put part­ne­ri su se br­zo slo­ži­li.

Nje­mač­ki Lin­de, naj­ve­ća svjet­ska kom­pa­ni­ja za pro­izvod­nju i dis­tri­bu­ci­ju in­dus­trij­skog pli­na (ki­sik, du­šik, ug­ljič­ni di­ok­sid, vo­dik, he­lij...) i ame­rič­ki Praxa­ir, naj­ve­ći igrač tog sek­to­ra u Ame­ri­ci i tre­ći u svi­je­tu, spo­jit će se i ta­ko stvo­ri­ti glo­bal­no naj­moć­ni­ju tvrt­ku za in­dus­trij­ski plin, vri­jed­nu 73 do­la­ra. Uje­di­nje­nje je, na­vo­di Re­uters, do­go­vo­re­no na ra­zi­ni dvi­ju Upra­va, ko­je su po­ru­či­le da će se kom­bi­ni­ra­ti Praxa­iro­va ope­ra­tiv­na učin­ko­vi­tost i sna­ga u obje Ame­ri­ke s Lin­de­ovom vo­de­ćom teh­no­lo­gi­jom i ja­kom pri­sut­noš­ću u Eu­ro­pi i Azi­ji. Na naj­a­vu o spa­ja­nju su u pe­tak so­lid­no re­agi­ra­le i bur­ze Praxa­iro­va di­oni­ca u New Yor­ku je sko­či­la za 1,9, a Lin­de­ova u Fran­k­fur­tu za 1,4 pos­to.

“Do­go­vor o za­jed­nič­kom dje­lo­va­nju, ko­ji još tre­ba odo­bri­ti ve­ći­na Praxa­iro­vih di­oni­ča­ra (a 75% Lin­de­ovih mo­ra po­nu­di­ti svo­je di­oni­ce da bi se ono pro­ve­lo), tri­jumf je Lin­de­ova biv­šeg iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Wol­f­gan­ga Re­it­z­lea, ko­ji se vra­tio na če­lo tvrt­ke da bi do­vr­šio ovaj de­al”, ocje­nju­je Re­uters i na­po­mi­nje da je Re­it­z­le već la­ni po­ku­ša­vao re­ali­zi­ra­ti taj po­sao. On je 2015. pro­veo spa­ja­nje fran­cu­skih i švi­car­skih pro­izvo­đa­ča gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la La­far­gea i Hol­ci­ma za 50 mi­li­jar­di do­la­ra. No­va nje­mač­ko­ame­rič­ka tvrt­ka bit će hol­ding re­gis­tri­ran u Ir­skoj, gdje rad­ni­ci ne­ma­ju ov­las­ti su­od­lu­či­va­nja o stra­te­gi­ji tvrt­ke kao u Nje­mač­koj. Uprav­ljač­ke ak­tiv­nos­ti i sas­tan­ci upra­ve vo­dit će se, pak, u Bri­ta­ni­ji.

Oče­ku­je se da će pro­ces bi­ti za­klju­čen u dru­goj po­lo­vi­ci 2018. Je­dan od raz­lo­ga spa­ja­nja, uz tež­nju za kon­so­li­da­ci­jom tr­ži­šta, jest i ušte­da od ba­rem 1,2 mi­li­jar­di do­la­ra kroz tri go­di­ne. Naj­ve­ći svjet­ski i ame­rič­ki igra­či u sek­to­ru do­go­vo­ri­li se us­tro­ji­ti tvrt­ku ko­ja će bi­ti i ope­ra­tiv­no učin­ko­vi­ta i teh­no­lo­ški na­pred­na

RE­UTERS

Praxa­ir je u 2015. imao pri­ho­de od 10,8 mi­li­jar­di, a Lin­de u 2016. oko 19 ml­rd. do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.