U Dan­skoj 80% ma­nje pro­da­nih e-vo­zi­la

Po­re­zi ubi­li tr­ži­šte Uki­da­nje olak­ši­ca ote­ža­lo tr­go­vi­nu auto­mo­bi­la na al­ter­na­tiv­ne po­go­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Dan­ska je svjet­ski li­der u pro­izvod­nji i upo­tre­bi ener­gi­je vje­tra i je­dan od pr­va­ka al­ter­na­tiv­nih na­či­na pri­je­vo­za, po­put elek­tro­vo­zi­la i bi­ci­ka­la. Tim je čud­ni­je što je pro­da­ja eauto­mo­bi­la, uklju­ču­ju­ći i hi­bri­de, u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne pod­ba­ci­la i u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem la­ni sla­bi­ja je za 60,5 pos­to, na­vo­de po­da­ci Europ­skog udru­že­nja pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la (ACEA). Još go­re po Dan­ce dje­lu­je po­da­tak da je kod nji­ho­vih su­sje­da Šve­đa­mi­li­jar­di na pro­da­ja po­bolj­ša­na za čak 80 pos­to, dok je u EU pro­sječ­no na­ras­la za 30 pos­to.

“Vo­zi­la na čis­tu ener­gi­ju još ni­su do­volj­no atrak­tiv­na da bi se hva­ta­la u ko­štac s kla­sič­nim po­go­nom, a da se ne pro­da­ju uz ne­ki oblik su­bven­ci­je”, ka­žu ana­li­ti­ča­ri tr­ži­šta auto­mo­bi­la za Blo­om­berg. Pro­blem je u uki­da­nju po­rez­nih olak­ši­ca na ku­po­vi­nu evo­zi­la, ko­je je uje­sen 2015. pro­ve­la vla­da Lar­sa Ra­smu­sse­na, po­zi­va­ju­ći se na pro­ra­čun­ska ogra­ni­če­nja. Do­tad su tr­gov­ci evo­zi­li­ma bi­li po­šte­đe­ni i 180pos­tot­nih po­rez­nih sto­pa ko­je su op­te­re­ći­va­le pro­da­va­če auto­mo­bi­la na fo­sil­na go­ri­va. “No­vi po­rez­ni re­žim pot­pu­no je ubio tr­ži­šte, jer ci­je­ne do­is­ta ne­što zna­če”, is­ti­če Lær­ke Fla­der, vo­di­te­lji­ca dan­skog sa­ve­za evo­zi­la. Vla­da je sto­ga od­lu­či­la mi­je­nja­ti pra­vi­la i odre­di­la da će se po­rez pla­ća­ti ako se do 2018. go­diš­nje pro­da ba­rem 5000 eauta, što sad ni­je slu­čaj. Od 2019., neo­vis­no o bro­ju pro­da­nih, po­rez će iz­no­si­ti 40, a od 2022. čak 100 pos­to.

E-auti su po­sku­pje­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.