NAFTA SLA­BI­JA ZBOG AME­RIČ­KOG ‘NE’ PA­RI­ZU

Kli­ma i ener­gi­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne ba­re­la naf­te pa­le su u pe­tak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma is­pod 50 do­la­ra, zbog za­bri­nu­tos­ti da bi od­lu­ka ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa o odus­ta­ja­nju od glo­bal­nog spo­ra­zu­ma o kli­mi iz Pa­ri­za 2015. mo­gla do­dat­no po­tak­nu­ti ame­rič­ku pro­izvod­nju. U Lon­do­nu je ci­je­na ba­re­la pa­la 1,7 pos­to na 49,75 do­la­ra. Na ame­rič­kom tr­ži­štu bi­la je 1,81 pos­to ni­ža, 47,46 do­la­ra. Tr­ži­šta ro­ba ap­sor­bi­ra­la su vi­jest da će se SAD po­vu­ći iz spo­ra­zu­ma za bor­bu pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na, što je po­tez ko­jim Trump is­pu­nja­va jed­no od svo­jih glav­nih obe­ća­nja.

Ci­je­na je pa­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.