Po­če­tak ras­ple­ta

Za Vi­aduk­to­vih 5,11% u MZLZ-u oti­ma se već šest ula­ga­ča >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Dio ovis­nih dru­šta­va nas­ta­vit će pos­lo­va­ti bez pred­ste­ča­ja, dok je za Ba­no­vi­nu iz­vjes­no da će za­vr­ši­ti u ste­ča­ju

Za Vi­aduk­tov 5,11- pos­tot­ni udjel u tvrt­ki Me­đu­na­rod­na zrač­na lu­ka Za­greb (MZLZ), kon­ce­si­ona­ru Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man, ko­ji tvrt­ka na­mje­ra­va pro­da­ti kao dio svog pred­ste­čaj­nog pla­na, vla­da ve­lik in­te­res. Doz­na­je­mo da je pet­šest za­in­te­re­si­ra­nih ula­ga­ča, ko­ji tre­nu­tač­no pro­vo­de du­bin­sko sni­ma­nje ko­jim se is­pi­tu­je pro­fi­ta­bil­nost ula­ga­nja, pa će o to­me ovi­si­ti ko­nač­ne po­nu­de ko­je će do­bi­ti Vi­adukt.

Ci­je­la gra­đe­vin­ska gru­pa­ci­ja pre­dvo­đe­na ma­tič­nim za­gre­bač­kim gra­đe­vi­na­rom, su­oče­na ove go­di­ne s ri­zi­kom lik­vid­nos­ti što je kra­jem ožuj­ka re­zul­ti­ra­lo i nje­go­vim upa­da­njem u blo­ka­du, a is­to ta­ko i po­je­di­nih ovis­nih dru­šta­va, u po­gle­du iz­la­za ne­ma jed­noz­nač­no rje­še­nje. Dok je ma­ti­ca stu­pi­la u pre­go­vo­re s po­ten­ci­jal­nim stra­te­škim part­ne­rom za­in­te­re­si­ra­nim i za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju tvrt­ku te je pred otva­ra­njem pos­tup­ka pred­ste­čaj­ne na­god­be, za nje­zi­nu ovis­nu tvrt­ku Vi­adukt Ba­no­vi­nu sve je iz­gled­ni­je da će za­vr­ši­ti u ste­ča­ju. Za­pos­le­ni­ci­ma Ba­no­vi­ne dr­žav­na agen­ci­ja za rad­nič­ka po­tra­ži­va­nja is­pla­ću­je pla­će, što je znak da ide pre­ma kra­ju. Ta­ko­đer pos­to­ji i dio gru­pe od ne­ko­li­ko ovis­nih dru­šta­va ko­ja će pre­ma pro­cje­ni di­rek­to­ra Vi­aduk­ta Da­mi­ra Ke­ze­lea mo­ći nas­ta­vi­ti pos­lo­va­nje bez po­kre­ta­nja pred­ste­ča­ja. Ka­ko nam je po­t­vr­đe­no, to se ti­če tvrt­ki Vi­adukt Kons­truk­ci­je, Vi­adukt Pro­jekt, Via-kon­trol i Asfal­t­ni pro­izvod­ni sus­ta­vi.

Za Vi­aduk­tov pred­ste­čaj, pak, vr­lo je vje­ro­jat­no, ka­že Ke­ze­le, da će bi­ti otvo­ren ovih da­na, s ob­zi­rom na to da je tvrt­ka proš­log pet­ka udo­vo­lji­la po­zi­vu su­da da se kom­ple­ti­ra do­ku­men­ta­ci­ja po­treb­na za otva­ra­nje pos­tup­ka, mo­gu­će je i da će to bi­ti slje­de­ćeg tjed­na. To zna­či da će se Uprava i pos­lo­va­nje Vi­aduk­ta na­ći u re­ži­mu sud­ske kon­tro­le i to ime­no­va­njem pred­ste­čaj­nog po­vje­re­ni­ka ko­ji će kon­tro­li­ra­ti ured­nost is­pu­nja­va­nja obve­za ti­je­kom pos­tup­ka. Pred­ste­čaj in­di­rek­t­no po ne­ki­ma zna­či i mir­ni­je vo­de za Vi­adukt ali u za­vis­nos­ti od osi­gu­ra­nog do­to­ka nov­ca. U tom se po­gle­du oče­ku­je da će usko­či­ti dr­ža­va.

Na­ime, u br­že rje­ša­va­nje spo­ro­va u me­đu­vre­me­nu su se uklju­či­la dva mi­nis­tar­stva ka­ko doz­na­je­mo to su Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva i Mi­nis­tar­stvo po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, pa sve ide k ubr­za­nju od­lu­ka u ar­bi­traž­nim pos­tup­ci­ma u ko­ji­ma su na dru­goj stra­ni HAC i Hr­vat­ske ces­te.

B. FILIĆ/PIXSELL

Tvrt­ka ima udio u kon­ce­si­ona­ru za­gre­bač­kog aero­dro­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.