No­će­nja 11% vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni

Ti­je­kom pr­vih pet mje­se­ci u Hr­vat­skoj 3 mi­li­ju­na tu­ris­tič­kih do­la­za­ka i 9,3 mil. no­će­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma po­da­ci­ma sus­ta­va eVi­si­tor, ti­je­kom pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne u Hr­vat­skoj je os­tva­re­no 3 mi­li­ju­na do­la­za­ka i 9,3 mi­li­ju­na no­će­nja, što je 14 pos­to vi­še u do­las­ci­ma te 11 pos­to no­će­nja vi­še ne­go la­ni, obja­vi­lo je Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma. Stra­ni tu­ris­ti su os­tva­ri­li 2,4 mi­li­ju­na do­la­za­ka (+15 pos­to) i 7,7 mi­li­ju­na no­će­nja (+10 pos­to), a po­ras­te bi­lje­že i do­ma­ći tu­ris­ti s ras­tom od 12 pos­to u do­las­ci­ma i 13 pos­to u no­će­nji­ma. Od ukup­nog bro­ja no­će­nja naj­vi­še ih je os­tva­re­no u ho­te­li­ma (5 mil.), objek­ti­ma u do­ma­ćins­tvu (1,5 mil.) te kam­po­vi­ma (1,1 mil.), dok je u na­utič­kom char­te­ru os­tva­re­no vi­še od 360 ti­su­ća no­će­nja. Sa­mo u svib­nju bi­lo je 4,6 mi­li­ju­na no­će­nja.

“Do­sad smo u ovoj tu­ris­tič­koj go­di­ni os­tva­ri­li iz­u­zet­ne re­zul­ta­te gdje smo u pr­vih 5 mje­se­ci os­tva­ri­li dvoz­na­men­kas­ti rast do­la­za­ka i no­će­nja. S ob­zi­rom na ovo­go­diš­nji ras­po­red praz­ni­ka, od­nos­no na či­nje­ni­cu da ove go­di­ne obi­lje­ža­va­mo Ti­je­lo­vo u lip­nju, oče­ku­je nas od­li­čan li­panj i po­t­vr­da do­sad naj­bo­lje pred­se­zo­ne. Ima­mo naj­a­ve za ve­oma do­bar bu­king za po­se­zo­nu, što je po­t­vr­da da Hr­vat­ska pos­to­je sve atrak­tiv­ni­ja ti­je­kom svih mje­se­ci u go­di­ni i da vi­še ne go­vo­ri­mo o tu­ris­tič­koj se­zo­ni već go­di­ni”, ka­že mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li.

M.Č./PIX

Oče­ku­je nas do­bar li­panj i naj­bo­lja pred­se­zo­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.