Di­vi­den­da 16 ku­na, di­žu te­melj­ni ka­pi­tal

HUP Za­greb

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Glav­na

skup­šti­na hotelijerske kom­pa­ni­je HUPZa­greb 11. sr­p­nja od­lu­či­vat će, me­đu os­ta­lim, o po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la te is­pla­ti di­vi­den­de di­oni­ča­ri­ma. Uprava i Nad­zor­ni od­bor pred­la­žu da se lanj­sku ne­to do­bit od oko 65 mi­li­ju­na ku­na ras­po­re­di za po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la od 33,1 mi­li­jun ku­na, dok bi pre­os­ta­li no­vac bio ras­po­re­đen u za­dr­ža­nu do­bit. U po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la iš­lo bi i 1,4 mi­li­ju­na ku­na iz za­dr­ža­ne do­bi­ti iz 2005., ka­ko bi se doš­lo do ci­lja­nih 34,5 mi­li­ju­na ku­na po­ve­ća­nja na­kon če­ga bi te­melj­ni ka­pi­tal iz­no­sio 250,5 mi­li­ju­na ku­na, i to po­ve­ća­njem po­je­di­nač­nog no­mi­nal­nog iz­no­sa pos­to­je­ćih re­dov­nih dionica za 80 ku­na, od­nos­no s 500 na 580 ku­na. Di­vi­den­da bi se is­pla­ti­la iz za­dr­ža­ne do­bi­ti iz pret­hod­nih pos­lov­nih go­di­na, od­nos­no iz os­tat­ka za­dr­ža­ne do­bi­ti os­tva­re­ne u 2005. i to 16 ku­na po di­oni­ci, što je ukup­no oko se­dam 7 mi­li­ju­na ku­na.

TE­MELJ­NI KA­PI­TAL HOTELIJERSKE TVRT­KE BIO BI POVEĆAN ZA 34,5 MI­LI­JU­NA KU­NA NA 250,5 MI­LI­JU­NA

PD

Du­bro­vač­ki She­ra­ton ho­tel je u sas­ta­vu gru­pa­ci­je HUP Za­greb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.