U pri­mje­ni iz­rav­no te­re­će­nje SEPA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

što se od proš­le go­di­ne plat­ne tran­sak­ci­je pro­vo­de po pra­vi­li­ma SEPAe (je­dins­tve­nog po­dru­čja pla­ća­nja u euri­ma), od 5. lipnja u Hr­vat­skoj za­po­či­nje pri­mje­na she­me SEPA Iz­rav­nog te­re­će­nja. Ta us­lu­ga po­du­ze­ći­ma i ko­mu­nal­nim tvrt­ka­ma omo­gu­ću­je da iz­rav­na te­re­će­nja ko­ji­ma ko­ris­ni­ci pla­ća­ju nji­ho­ve us­lu­ge pro­vo­de jed­nos­tav­no i br­zo, a ako to že­le, sa­mo s jed­nom pos­lov­nom ban­kom neo­vis­no u ko­joj ban­ci pla­ti­te­lji ima­ju otvo­re­ne ra­ču­ne s ko­jih se “ski­da­ju” iz­rav­ni na­lo­zi. Ban­ka pri­ma­te­lja pla­ća­nja, ko­ju kli­jent iz­a­be­re kao onu pu­tem ko­je će pro­vo­di­ti pla­ća­nja, pre­ko Na­ci­onal­nog kli­rin­škog sus­ta­va (NKS) upu­tit će na­lo­ge iz­rav­nih te­re­će­nja pre­ma ban­ka­ma u ko­ji­ma pla­ti­te­lji ima­ju ra­ču­ne. Us­po­red­be ra­di, do­sad je tvrt­ka sa sva­kom ban­kom mo­ra­la bi­la­te­ral­no ugo­vo­ri­ti pro­ce­si­ra­nje na­lo­ga i to sa­mo za pla­ti­te­lje te ban­ke. Iz HUBa is­ti­ču da pla­ti­te­lji ima­ju pra­vo na po­vrat pla­će­nih sred­sta­va, opo­ziv jed­nog na­lo­ga, a pri­ma­telj pla­ća­nja du­žan je pla­ti­te­lju pos­la­ti oba­vi­jest o de­ta­lji­ma tran­sak­ci­je, što sve su pra­vi­la pre­ma SEPAa stan­dar­du ko­ja vri­je­de u ci­je­loj EU. U pro­jek­tu su su­dje­lo­va­li pred­stav­ni­ci Fi­ne, HUBa, HNBa i HGK, a do­sad je odr­ža­no 60 edu­ka­tiv­nih ra­di­oni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.