HNB otva­ra svo­ja vra­ta za zna­ti­želj­ne

De­sign Dis­trict

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

na­rod­na ban­ka idu­ćeg će tjed­na u sklo­pu fes­ti­va­la De­sign Dis­trict Za­greb otvo­ri­ti svo­ja, ina­če za jav­nost za­tvo­re­na, vra­ta. Po­sje­ti­te­lji će u po­lu­sat­nom obi­la­sku ima­ti ri­jet­ku pri­li­ku za­vi­ri­ti u Okru­glu dvo­ra­nu ne­ka­daš­nje Za­gre­bač­ke bur­ze za ro­bu i vred­no­te uz prat­nju po­vjes­ni­čar­ke umjet­nos­ti Ines Mer­kl. Ne­ka­daš­nja Pa­la­ča Bur­ze, dje­lo je ve­li­ka­na hr­vat­ske ar­hi­tek­tu­re Vik­to­ra Ko­va­či­ća otvo­re­na 1927. Pri­ja­ve se primaju do 8. lipnja.

PD

Okru­gla dvo­ra­na HNB-a, dje­lo Vik­to­ra Ko­va­či­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.