Pr­vu go­di­nu za­klju­či­li sa sto ti­su­ća ku­na do­na­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Crowd­fun­ding por­tal “Či­ni pra­vu stvar”, ko­ji je po­kre­nuo mo­bil­ni ope­ra­ter Vip­net, pr­vu go­di­nu ra­da za­klju­čio je sa 100 ti­su­ća ku­na do­na­ci­ja. U je­dan od tri hr­vat­ska crowd­fun­ding pro­jek­ta do sa­da su se uklju­či­le 33 udru­ge i 50 am­ba­sa­do­ra, ko­ji su su­dje­lo­va­li u 55 do­na­tor­ska pro­jek­ta zva­na iz­a­zo­vi­ma. Ve­ći­na kam­pa­nja pri­ku­pi­la je iz­no­se oko pet­sto ku­na.

Na­jus­pješ­ni­ja kam­pa­nja na por­ta­lu je id udru­ge za sin­drom Down Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je s pri­kup­lje­nih 26,4 ti­su­će ku­na. Sli­je­di kam­pa­nja udru­ge Mla­di na­da­re­ni ma­te­ma­ti­ča­ri “Ma­rin Ge­tal­dić” s 24,2 ti­su­će ku­na. Pre­ko plat­for­me je sred­stva za “Ope­ra­ci­ju Gre­nland” skup­ljao i Ivi­ca Kos­te­lić, pri­ku­piv­ši 13,3 od pla­ni­ra­nih 20 ti­su­ća ku­na.

U kam­pa­nju su iš­li i na­da­re­ni ma­te­ma­ti­ča­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.