Na pro­da­ju auti Vla­de, Sa­bo­ra, HEP-a, MUP-a...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tvrt­ka TRCZ auto­mo­bi­li u su­bo­tu 10. lipnja or­ga­ni­zi­ra jav­nu draž­bu 235 vo­zi­la ko­je su ko­ris­ti­li dje­lat­ni­ci hr­vat­skog Sa­bo­ra i Vla­de, mi­nis­tar­sta­va i dru­gih dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja, jav­nih tvrt­ki te raz­nih dr­žav­nih agen­ci­ja, iz­vi­jes­ti­li su iz te tvrt­ke. Kup­ci će mo­ći li­ci­ti­ra­ti za vo­zi­la raz­nih mar­ki i bren­do­va, a u po­nu­di su i vo­zi­la MUPa, Hit­ne po­mo­ći, Hr­vat­ske po­šte, Hr­vat­skih šu­ma, HACONCa, Dr­žav­nih ne­kret­ni­na, HEPa, Ure­da za op­će pos­lo­ve Sa­bo­ra i Vla­de, Ha­mag Bi­croa, Agen­ci­je za re­gi­onal­ni ra­zvoj, Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja, CERPa... Li­ci­ta­ci­ja po­či­nje u su­bo­tu u 14 sa­ti u pros­to­ru KNAPa u Za­gre­bu, a za­in­te­re­si­ra­ni kup­ci mo­ra­ju upla­ti­ti 10% po­čet­ne ci­je­ne vo­zi­la, že­le li su­dje­lo­va­ti u nad­me­ta­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.