Svi odus­ta­li od Sa­va Cen­tra

Ob­no­va Na­tje­čaj bez po­nu­đa­ča

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na tre­ći krug na­tje­ča­ja za jav­no­pri­vat­no part­ner­stvo u ob­no­vi Sa­va Cen­tra, naj­ve­ćeg sr­p­skog kon­gres­nog cen­tra, ni­je pris­ti­gla ni­jed­na po­nu­da. Ia­ko su za ula­ga­nje u preuređenje Sa­va Cen­tra bili za­in­te­re­si­ra­ni Mi­ško­vi­ćev Delta Holding s jed­ne strane i kon­zor­cij ko­ji či­ne Ae­ro­drom Ni­ko­la Tes­la, Ener­go­pro­jekt i Be­ograd­ski sa­jam s dru­ge, sa­da se ni­jed­na od tih kom­pa­ni­ja ni­je ja­vi­la na na­tje­čaj. Ka­ko je Ve­čer­njim no­vos­ti­ma re­če­no u grad­skoj upra­vi, slje­de­ćih tje­da­na do­ni­jet će se od­lu­ka o dalj­njoj stra­te­gi­ji.

Iz Delta Holding ka­žu da su os­ta­li pri sta­ja­li­štu da u Sa­va Cen­tar tre­ba ulo­ži­ti 25 mi­li­ju­na eura na na­čin pred­stav­ljen u po­nu­di. “Že­lja nam je da Be­ograd ima naj­su­vre­me­ni­ji kon­gres­ni cen­tar u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi i zbog to­ga ne bi mi­je­nja­li ni­je­dan od uvje­ta”, do­da­ju iz Del­te. Delta je pla­ni­ra­la u ob­no­vu ulo­ži­ti po­la ukup­ne svo­te, dok bi os­ta­tak ulo­žio Sa­va Cen­tar.

RANIJE SU ZA PREUREĐENJE SA­VA CEN­TRA BILI ZA­IN­TE­RE­SI­RA­NI DELTA HOLDING I KONZORCIJI TRI SRPSKE KOM­PA­NI­JE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.