Pro­ši­ru­je se Ba­nat­ski dvor

Ga­z­prom i Sr­bi­ja­gas

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Di­rek­to­ri Ga­z­prom iz­vo­za i Sr­bi­ja­ga­sa Ele­na Bur­mis­tro­va i Du­šan Ba­ja­to­vić pot­pi­sa­li su Me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju o pro­ši­re­nju pod­zem­nog skla­di­šta pli­na Ba­nat­ski dvor. Ka­ko je obja­vi­la ru­ska kom­pa­ni­ja na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci, u tom do­ku­men­tu pre­dvi­đa se iz­ra­da teh­nič­ke i fi­nan­cij­ske stu­di­je iz­vod­lji­vos­ti za pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta Ba­nat­skog dvo­ra. Ga­z­prom je vlas­nik 51%, a Sr­bi­ja­gas 49% pod­zem­nog skla­di­šta pli­na Ba­nat­ski dvor. Ovis­no o re­zul­ta­tu stu­di­je, ka­pa­ci­tet pod­zem­nog skla­di­šta mogao bi bi­ti povećan sa 450 na 750 mi­li­ju­na pros­tor­nih me­ta­ra. Me­mo­ran­dum je pot­pi­san za vri­je­me Me­đu­na­rod­nog eko­nom­skog fo­ru­ma u San­kt Pe­ter­bur­gu, odr­ža­nog od 1. do 3. lipnja. Ga­z­prom je obja­vio i da je Sr­bi­ji u 2016. is­po­ru­čio 4,3% vi­še pli­na ne­go 2015., kao i da je u od si­ječ­nja do svib­nja ove go­di­ne po­traž­nja za ru­skim pli­nom po­ras­la za 42%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.