Tra­di­ci­ja Frikoma du­ga je 40 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Fri­kom je tr­žiš­ni li­der u pro­izvod­nji i dis­tri­bu­ci­ji sla­do­le­da i smrz­nu­te hra­ne u Sr­bi­ji, sa 40 go­di­na du­gom tra­di­ci­jom. Os­no­van je kao re­zul­tat za­jed­nič­kog ula­ga­nja PKB-a i Uni­le­ve­ra 1975. go­di­ne. Dio je kon­cer­na Agro­kor još od 2003. go­di­ne. Svo­jim pro­izvo­di­ma Fri­kom za­uzi­ma go­to­vo 80% tr­žiš­nog udje­la u Sr­bi­ji. Pro­izvod­ni asor­ti­man Frikoma na­mi­je­njen je ši­ro­kom kru­gu po­tro­ša­ča, što se vi­di po to­me što osim ši­ro­kog asor­ti­ma­na sla­do­le­da u svo­joj po­nu­di ima i smrz­nu­to po­vr­će, smrz­nu­to ti­jes­to i ri­be. Naj­poz­na­ti­je mar­ke sla­do­le­da su Mac­ho i King.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.