ETIHAD SUSPENDIRAO LETOVE PRE­MA KATARU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja Etihad pri­op­ći­la je u po­ne­dje­ljak ka­ko je sus­pen­di­ra­la sve letove u i iz Ka­ta­ra na­kon eska­la­ci­je di­plo­mat­ske kri­ze na Arap­skom po­lu­oto­ku. Iz Eti­ha­da su pri­op­ći­li ka­ko će po­s­ljed­nji let do raz­rje­še­nja kri­ze po­le­tje­ti u uto­rak ra­no uju­tro iz Abu Dha­bi­ja za ka­tar­sku pri­jes­tol­ni­cu Do­hu. Le­to­vi pre­dvi­đe­ni za po­ne­dje­ljak odvi­ja­li su se po uobi­ča­je­nom re­du le­te­nja, pre­no­si TV-pos­ta­ja CNN. Pod­sje­ti­mo, Sa­udij­ska Ara­bi­ja, Egi­pat, Ba­hre­in i Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti gdje Etihad ima sje­di­šte u po­ne­dje­ljak su za­re­dom obja­vi­li da pre­ki­da­ju di­plo­mat­ske ve­ze s Ka­ta­rom ko­ji op­tu­žu­ju za “pot­po­ru te­ro­riz­mu”, na­po­se mre­ža­ma Al Ka­idi, te­ro­ris­tič­koj sku­pi­ni Is­lam­skoj dr­ža­vi (IS) i Mus­li­man­skom brat­stvu. Za os­ta­le arap­ske zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je, Emi­ra­tes i Qa­tar Airways, još se ne zna ko­ji su im pla­no­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.