No­va ru­ta za ru­ski plin do EU

Do­go­vo­re­no Pot­pi­san ugo­vor o kre­ira­nju juž­ne ru­te Tur­skog to­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ru­ski plin­ski div Ga­z­prom, za­tim grč­ka DEPA, fran­cu­ski EDF i ta­li­jan­ski Edi­son pot­pi­sa­li su ugo­vor o su­rad­nji s ci­ljem kre­ira­nja juž­ne ru­te za is­po­ru­ke pli­na Eu­ro­pi. Do­ku­ment je pot­pi­san u ok­vi­ru Me­đu­na­rod­nog eko­nom­skog fo­ru­ma u San­kt Pe­ter­bur­gu (SPIEF). “Do­ku­men- tom je do­go­vo­ren za­jed­nič­ki rad na or­ga­ni­za­ci­ji juž­ne ru­te za is­po­ru­ke ru­skog pli­na Eu­ro­pi iz Ru­si­je pre­ko Tur­ske do Grč­ke i da­lje do Ita­li­je, a kom­pa­ni­je će ko­or­di­ni­ra­ti i im­ple­men­ta­ci­ju pro­jek­ta pli­no­vo­da Tur­ski tok i pro­jek­ta Po­sej­don od tur­sko­grč­ke gra­ni­ce do ta­li­jan­ske gra­ni­ce”, na­vo­di se u pri­op­će­nju Ga­z­pro­ma. Pro­jekt Po­sej­don po­dra­zu­mi­je­va iz­grad­nju pli­no­vo­da po dnu Cr­nog mo­ra do Grč­ke i da­lje do ju­ga Ita­li­je. S dru­ge strane, mi­nis­tar ino­zem­nih pos­lo­va Ma­đar­ske Péter Szij­jár­tó iz­ja­vio je da su Ru­si­ja, Ma­đar­ska i Sr­bi­ja ob­no­vi­le pre­go­vo­re o iz­grad­nji pli­no­vo­da Juž­ni tok.

Do­ku­ment je pot­pi­san u ok­vi­ru fo­ru­ma u San­kt Pe­ter­bur­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.