Ivan­ki­na tvrt­ka za­šti­ti­la 14 mar­ki

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

No­vi zah­tje­vi za zaštitu rob­nih mar­ki u Ki­ni opet su po­tak­nu­li pi­ta­nja o su­ko­bu interesa po­moć­ni­ce ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Ivan­ke Trump. Ka­ko piše CNN ko­ji je imao uvid u službene do­ku­men­te, od 28. ožuj­ka tvrt­ka Ivan­ke Trump pod­ni­je­la je naj­ma­nje 14 zah­tje­va za zaštitu rob­ne mar­ke. Zah­tje­vi se od­no­se na cijeli niz pro­izvo­da - od ta­pi­se­ri­ja pre­ko opre­me za vi­deo igre do gric­ka­li­ca i pi­ća. Sa­mo je proš­le go­di­ne Ivan­ki­na tvrt­ka pod­ni­je­la 36 zah­tje­va.

Iz tvrt­ke po­jaš­nja­va­ju ka­ko že­le spri­je­či­ti da se dru­gi oko­ris­te Ivan­ki­nim ime­nom te da ne­ma­ju na­mje­ru pro­da­va­ti te pro­izvo­de. No, to i da­lje može bi­ti pro­blem, sma­tra Lar­ry No­ble, čel­nik Cam­pa­ign Le­gal Cen­te­ra, udru­ge za spre­ča­va­nje su­ko­ba interesa. Pi­ta­nje je ko­li­ko pos­lov­ne ve­ze Trum­po­ve obi­te­lji utje­ču na ame­rič­ke od­no­se s dr­ža­va­ma, sma­tra No­ble.

Iz tvrt­ke Ivan­ke Trump tvr­de ka­ko že­le spri­je­či­ti da se dru­gi oko­ris­te ime­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.