CROBEX PAO 0,7 POS­TO, PROMET SKROMAN

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Piše: TO­MIS­LAV PILI

Skroman promet i zna­čaj­ni­ji pad CROBEX-a obi­lje­ži­li su po­če­tak no­vog rad­nog tjed­na na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja u po­ne­dje­ljak in­deks do­ma­ćeg tr­ži­šta za­us­ta­vio se na “okru­glih” 1840 bo­do­va što je 0,72 pos­to ma­nje ne­go dan ranije. CROBEX10 os­la­bio je ne­što ni­žih 0,62 pos­to, pa je na­kon tri da­na opet is­pod 1100 bo­do­va. Od po­ne­djelj­ka uže mje­ri­lo vri­je­di 1096 bo­do­va. Po­put in­dek­sa ko­ji već dva mje­se­ca pos­to­ja­no kli­ze pre­ma do­lje po­zi­tiv­ni­jih pro­mje­na ne­ma ni kod lik­vid­nos­ti. Di­onič­ki promet do­seg­nuo je 4,2 mi­li­ju­na ku­na, ali je zbog 820.000 ku­na obvez­nič­kog pro­me­ta re­dov­ni promet iz­no­sio pet mi­li­ju­na ku­na. No, ukup­ni je promet na­ras­tao pre­ko 44 mi­li­ju­na ku­na zbog blok tran­sak­ci­je ku­po­pro­da­je vi­še od dva mi­li­ju­na dionica Me­do­ra ho­te­la i lje­to­va­li­šta po 19,3 ku­ne za 39 mi­li­ju­na ku­na. U skrom­nim uvje­ti­ma lik­vid­nos­ti te­ško je oče­ki­va­ti vi­še od jed­nog iz­da­nja s mi­li­jun­skim pro­me­tom. U po­ne­dje­ljak je to bio Valamar Ri­vi­era s pri­kup­lje­nih 1,1 mi­li­ju­na ku­na i ras­tom ci­je­ne od 0,6 pos­to na 41,9 ku­na. Me­đu do­bit­ni­ci­ma iz­dva­ja se Sla­von­ski ZAIF sa sko­kom od go­to­vo šest pos­to na 52,98 ku­na. Uvjer­lji­vi gu­bit­nik da­na je Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up ko­ja je po­to­nu­la 4,2 pos­to na 479 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.