HNB ZBOG JAČANJA KUNE OTKUPIO 188 MIL. EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Na­kon što je u po­ne­dje­ljak te­čaj pao na 7,393 ku­na za euro, naj­ni­žu ra­zi­nu od ruj­na 2012. go­di­ne, Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka ju­čer je in­ter­ve­ni­ra­la na de­viz­nom tr­ži­štu. HNB je od ba­na­ka otkupio 188 mi­li­ju­na eura, dru­gim ri­je­či­ma u sus­tav upum­pao 1,39 mi­li­jar­di ku­na, sta­bi­li­zi­rav­ši te­čaj kune na 7,416263 ku­na za euro. Ri­ječ je o pr­voj ovo­go­diš­njoj de­viz­noj in­ter­ven­ci­ji ko­ja je pri­teg­nu­la apre­ci­ja­cij­ske tren­do­ve do­ma­će va­lu­te. Po­s­ljed­nji put sre­diš­nja ban­ka in­ter­ve­ni­ra­la je kra­jem pro­sin­ca proš­le go­di­ne, ot­ku­piv­ši od pos­lov­nih ba­na­ka 438,3 mi­li­ju­na eura po pro­sječ­nom te­ča­ju od 7,564733 kune. Dva tjed­na pri­je to­ga od ba­na­ka je ot­ku­pi­la još 278 mi­li­ju­na eura po te­ča­ju od 7,549 ku­na. Sa­mo u po­s­ljed­nje dvi­je proš­lo­go­diš­nje in­ter­ven­ci­je sre­diš­nja ban­ka u fi­nan­cij­ski sus­tav je ta­ko upum­pa­la vi­še od 5,4 mi­li­jar­de ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.