Ja­dro­plo­vov plan ko­nač­no pred EK

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­gram

res­truk­tu­ri­ra­nja Ja­dro­plo­va ko­nač­no je do­bio sva odo­bre­nja re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, te fi­nan­ci­ja i pri­je tri tjed­na ot­plo­vio pre­ma Bruxel­le­su. Ia­ko jav­no in­for­ma­ci­je o to­me ni­su objav­lji­va­ne, ka­ko doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, pro­gram je Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji upu­ćen na pred­pri­ja­vu, što je pr­vi ko­rak pri­je ko­nač­ne pre­da­je pro­gra­ma. Even­tu­al­ne su­ges­ti­je Ko­mi­si­je oče­ku­ju se u ro­ku od dva mje­se­ca, na­kon to­ga pro­gram će bi­ti dos­tav­ljen u re­dov­nu pro­ce­du­ru, a res­truk­tu­ri­ra­nje Ja­dro­plo­va stav­lje­no pod nad­zor EK. Zbog po­li­tič­kih ro­ta­ci­ja usva­ja­nje pro­gra­ma us­po­re­no je pro­la­zi­lo po­treb­ne fa­ze na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, a pre­ma ho­do­gra­mu ko­ji je usvo­ji­la pret­hod­na Vla­da, res­truk­tu­ri­ra­nje Ja­dro­plo­va tre­ba­lo je bi­ti na sto­lu EK još pri­je de­vet mje­se­ci. Pro­gram, iz obja­ve u fi­nan­cij­skom iz­vješ­ću tvrt­ke, pre­dvi­đa re­pro­gram kre­di­ta i pro­da­ju di­je­la imo­vi­ne.

Če­ka­ju su­ges­ti­je EK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.