LNG Hr­vat­ska za sa­vje­te nu­di 10,5 mil. kn

Pro­jekt sta­ni­ce za pu­nje­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

LNG

Hr­vat­ska do 16. lipnja pri­kup­lja po­nu­de za po­sao sa­vje­to­va­nja za iz­ra­du pro­jek­t­ne i do­zvol­be­ne do­ku­me­na­ta­ci­je za iz­grad­nju sta­ni­ce za pu­nje­nje LNGem plo­vi­la i ces­tov­nih vo­zi­la na po­dru­čju Ri­ječ­kog ba­ze­na, te kon­zal­ting us­lu­ge za is­ho­đe­nje po­treb­nih do­zvo­la i su­glas­nos­ti. Pro­ci­je­nje­na je vri­jed­nost tog pos­la je 10,5 mi­li­ju­na ku­na bez PDVa, a pre­ma jav­nom na­tje­ča­ju tre­ba ga oba­vi­ti u ro­ku od 10 mje­se­ci od za­klju­če­nja ugo­vo­ra.

Kod ocje­nji­va­nja i oda­bi­ra kon­zul­tan­ta LNG Hr­vat­ska će se pre­ma na­tje­čaj­noj do­ku­men­ta­ci­ji kao naj­važ­ni­jim kri­te­ri­jem vo­di­ti re­fe­ren­ca­ma i is­kus­tvom po­je­di­nog po­nu­di­te­lja, dok će 20 od ukup­no 100 bo­do­va do­no­si­ti ci­je­na po­nu­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.