Re­ak­ci­ja na bur­za­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ka­tar ni­je bi­tan glo­bal­nim tr­ži­šti­ma

Eu­rop­ski bur­zov­ni in­dek­si “za­cr­ve­ni­li” su se u uto­rak, a os­la­bi­la je i ci­je­na naf­te na 49 do­la­ra zbog bo­jaz­ni da će bli­sko­is­toč­na di­plo­mat­ska kri­za pot­ko­pa­ti po­ku­ša­je sma­nje­nja pro­izvod­nje. Me­đu­tim, ne­ga­tiv­na re­ak­ci­ja na bur­za­ma bit će krat­ko­ga da­ha, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri. “Ka­tar jest bo­ga­ta dr­ža­va, ali BDP Ka­ta­ra u od­no­su na glo­bal­ni BDP iz­no­si ne­što ma­nje od 0,3 pos­to. Iz tog raz­lo­ga, glo­bal­na tr­ži­šta ka­pi­ta­la ne­će zna­čaj­no ne­ga­tiv­no re­agi­ra­ti”, ocje­nju­je pred­sjed­nik Upra­ve Pla­ti­num Inves­ta Igor Gvoz­da­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.