U ŠTRAJKU

DIO ZA­POS­LE­NI­KA LIPOVLJANA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tri­de­se­tak rad­ni­ka tvrt­ke za pre­ra­du dr­va Li­pov­lja­ni Lig­num d.o.o., di­je­la ta­li­jan­ske Flo­ri­an gru­pe, po­če­lo je u uto­rak uju­tro štrajk tra­že­ći po­ve­ća­nje pla­ća i ogra­ni­ča­va­nje ra­da na odre­đe­no vri­je­me na mak­si­mal­no raz­dob­lje do jed­ne go­di­ne. Ne­će ra­di­ti, po­ru­ču­ju, do nas­tav­ka pre­go­vo­ra i is­pu­nje­nja ci­lja. U štrajku su sa­mo oni u pro­izvod­nji, njih tri­de­se­tak od če­tr­de­se­tak u tom po­go­nu, a tra­že po­ve­ća­nje sat­ni­ce sa 17,25 na 23,5 kune. “Pos­lo­da­vac je u pre­go­vo­ri­ma po­nu­dio po­ve­ća­nje pla­će od pet pos­to, no rad­ni­ci su to od­bi­li jer bi bli­zu po­la rad­ni­ka s tim po­ve­ća­njem os­ta­la na mi­ni­mal­noj pla­ći, što je ne­pri­hvat­lji­vo”, ka­zao je pred­sjed­nik No­vog sin­di­ka­ta Ma­rio Ive­ko­vić. U Li­pov­lja­ni­ma je ukup­no 250 rad­ni­ka, a sto­ti­njak ih je za­pos­le­no na odre­đe­no do mak­si­mal­nog za­kon­skog ro­ka od tri go­di­ne. Zah­ti­je­va­ju da se to sma­nji na naj­du­lje go­di­nu. Pos­lo­da­vac se štraj­ka­ši­ma još ni­je obra­tio.

Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da (HEP) do­ni­ra mi­li­jun ku­na za iz­ved­bu pro­je­ka­ta ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je (OIE) za pet jav­nih us­ta­no­va, iz fon­da ZelEn, pro­da­jom stru­je is­klju­či­vo iz OIE. Do­na­ci­ju su do­bi­li OŠ Fran Kr­sto Fran­ko­pan Osi­jek, Dje­čji vr­tić Cvr­čak Klis, Ka­to­lič­ka OŠ i gim­na­zi­ja Po­že­ga, Dje­čji vr­tić Du­go Se­lo Lu­ka­riš­će i Dje­čji vr­tić Cvr­čak So­lin.

Tra­že ve­ću sat­ni­cu i kra­ći rad na odre­đe­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.