Slo­ven­ske že­ljez­ni­ce priv­lač­ne zbog Ko­pra

Na na­tje­ča­ju tra­že part­ne­ra ko­ji bi do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom ušao u suv­las­niš­tvo in­fras­truk­tu­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vi­še europ­skih lo­gis­tič­kih kom­pa­ni­ja pri­ja­vi­lo se na na­tje­čaj Slo­ven­skih že­ljez­ni­ca ko­jim tra­že part­ne­ra ko­ji bi do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom ušao u suv­las­niš­tvo in­fras­truk­tu­re ko­ja po­ve­zu­je za­le­đe i lu­ku Ko­per, pi­še u uto­rak ljub­ljan­ski Dnev­nik.

Po­zi­va­ju­ći se na nes­luž­be­ne iz­vo­re, Dnev­nik na­vo­di da su neo­bve­zu­ju­će po­nu­de pre­da­li Ham­bur­ger Ha­fen und Lo­gis­tik, EP Hol­ding, Polj­ske dr­žav­ne že­ljez­ni­ce i Ru­ske dr­žav­ne že­ljez­ni­ce. Stra­te­ški part­ner za ko­jeg bi se od­lu­či­la slo­ven­ska vla­da do­bio bi mo­guć­nost do­ka­pi­ta­li­za­ci­je car­go di­je­la Slo­ven­skih že­ljez­ni­ca i 49 pos­to vlas­nič­kog udje­la u Te­ret­nom pro­me­tu SŽa. Ja­dran­ske lu­ke za­nim­lji­ve su lo­gis­ti­ča­ri­ma i bro­da­ri­ma u me­đu­na­rod­nom pro­me­tu, ali ve­ći­na ro­ba do­la­zi na europ­sko tr­ži­šte bro­do­vi­ma pre­ko lu­ka u Sje­ver­nom mo­ru: Rot­ter­da­mu, An­twer­pe­nu i Ham­bur­gu.

Te lu­ke is­kr­ca­ju pe­ti­nu tog te­re­ta, pa je sto­ga za­nim­ljiv in­te­res ham­bur­škog lo­gis­ti­ča­ra da stek­ne ja­ču po­zi­ci­ju u lu­ci Ko­per, na­vo­de slo­ven­ski me­di­ji.

Pri­je go­di­nu i pol da­na Slo­ven­ske že­ljez­ni­ce pre­go­va­ra­le su o mo­gu­ćim ula­ga­nji­ma te­ret­nog di­je­la Aus­trij­skih že­ljez­ni­ca u nji­hov te­ret­ni pro­met, ali ni­je poz­na­to ka­ko su pre­go­vo­ri za­vr­ši­li.

DA­VOR JAVOROVIĆ/ PIXSELL

Po­nu­de su da­le nje­mač­ke, polj­ske i ru­ske kom­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.