UGLJEVIK TROMJESEČJE ZAVRŠIO U PLUSU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kom­pa­ni­ja Rud­nik i ter­mo­elek­tra­na Ugljevik u pr­vom tro­mje­se­čju pos­lo­va­la je s do­bi­ti od 1,2 mi­li­ju­na KM (oko 4,8 mil. ku­na), što je znat­no bo­lji re­zul­tat u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne ko­je je za­vr­ši­la u mi­nu­su od oko 500.000 KM. Pri­ho­di Ug­lje­vi­ka po­ve­ća­ni su za 4,7 mi­li­ju­na KM i iz­no­se 48,8 mi­li­ju­na KM, ali su za 2,9 mi­li­ju­na po­ras­li i ra­sho­di kom­pa­ni­je, ko­ji iz­no­se 47,5 mi­li­ju­na KM. Od si­ječ­nja do trav­nja RiTE je proizveo 616.724 me­ga­vat­sa­ti stru­je, što je 36,5% ukup­ne pro­izvod­nje Elek­tro­pri­vre­de RS.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.