400 to­na CO2

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

ušte­djet će tri zem­lje u 2025. zbog po­ve­za­ne mo­bil­nos­ti

sa­ti vož­nje u SADu, Ki­ni i Nje­mač­koj ušte­djet će se za­hva­lju­ju­ći funk­ci­ja­ma po­ve­za­nog par­ki­ra­nja. To je broj sa­ti ko­ji 40.000 rad­ni­ka odra­di u jed­noj go­di­ni. Osim to­ga, gra­đa­ni će do­bi­ti 31 sat slo­bod­nog vre­me­na na auto­ces­ti (gra­đa­ni SA­Da go­diš­nje pro­ve­du 43 sa­ta na auto­ces­ta­ma, u Ki­ni 26 sa­ti, a u Nje­mač­koj 39,5). Vi­so­ko auto­ma­ti­zi­ra­na vož­nja i is­to­vre­me­na ve­za s in­ter­ne­tom os­lo­bo­dit će oko 80 pos­to vre­me­na za vo­la­nom za dru­ge ak­tiv­nos­ti, npr.za či­ta­nje, epo­štu, vi­deo kon­fe­ren­ci­je ili fil­mo­ve. Oso­be ko­je čes­to vo­ze i pri­je­đu 40.000 ki­lo­me­ta­ra go­diš­nje mo­gle bi do­bi­ti 95 do­dat­nih pro­duk­tiv­nih sa­ti ti­je­kom svo­jih pu­to­va­nja.

PD

Po­ve­za­ni auto­mo­bi­li već za pet go­di­na bit će čes­ta po­ja­va na ces­ta­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.