Lidl će pro­da­va­ti odje­ću He­idi Klum

Mo­da iz su­per­mar­ke­ta Ko­lek­ci­ja s pot­pi­som nje­mač­kog mo­de­la kra­jem go­di­ne u tr­go­vi­na­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki ma­lo­pro­daj­ni la­nac Lidl sklo­pio je su­rad­nju s He­idi Klum, jed­nim od naj­pla­će­ni­jih su­per­mo­de­la i pr­vom nje­mač­kom “an­đe­li­com” Vic­to­ria’s Se­cre­ta. U svim Lid­lo­vim europ­skim i ame­rič­kim tr­go­vi­na­ma kra­jem go­di­ne osva­nut će ko­lek­ci­ja odje­će ko­ju će di­zaj­ni­ra­ti Klum, obja­vi­la je kom­pa­ni­ja u uto­rak.

Ko­lek­ci­ja će bi­ti “pri­hvat­lji­va svi­ma”, na­vo­di Lidl, a odra­ža­vat će “ka­rak­te­ris­ti­čan stil He­idi Klum”, sto­ji u pri­op­će­nju. Ra­di se o do sa­da naj­luk­suz­ni­joj ko­lek­ci­ji odje­će ko­ja će se na­ći na Lid­lo­vim po­li­ca­ma, pa ti­me ova su­rad­nja do­bi­va i po­seb­ni zna­čaj u ok­vi­ru Lid­lo­vog pos­lo­va­nja, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri.

Na­ime, nje­mač­ki tr­go­vac ne že­li se vi­še po­zi­ci­oni­ra­ti sa­mo kao di­skon­ter, već po­ku­ša­va u svo­je tr­go­vi­ne pri­vu­ći i kup­ce “dub­ljeg dže­pa”, pa je po­čeo nu­di­ti i luk­suz­ni­ju ro­bu, po­put jas­to­ga. Me­đu­tim, pro­da­ja “odje­će s pot­pi­som” u su­per­mar­ke­ti­ma mo­gao bi bi­ti i zna­tan uda­rac eta­bli­ra­nim tr­gov­ci­ma “mod­nim kr­pi­ca­ma”.

Ina­če, ovo ni­je pr­va su­rad­nja Lid­la s ne­kom oso­bom iz svi­je­ta bo­ga­tih i slav­nih. Proš­le go­di­ne je mi­li­ju­na­ši­ca Pa­ris Hil­ton za taj nje­mač­ki la­nac di­zaj­ni­ra­la po­seb­nu li­ni­ju pre­pa­ra­ta i pri­bo­ra za nje­gu ko­se.

RE­UTERS

He­idi Klum

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.