TOYOTA PRODALA SVE DI­ONI­CE TESLA MOTORSA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Toyota je u pot­pu­nos­ti pre­ki­nu­la s Tes­lom. Ka­ko pre­no­se ame­rič­ki me­di­ji, ja­pan­ski auto­mo­bil­ski div kra­jem go­di­ne pro­dao je i po­s­ljed­nje di­oni­ce ame­rič­kog pi­oni­ra u pro­izvod­nji elek­trič­nih auto­mo­bi­la. No, po­da­tak je jav­no objav­ljen tek pri­je ne­ko­li­ko da­na. Pro­da­ja di­oni­ca doš­la je u tre­nut­ku ka­da se Toyota pri­pre­ma za pred­stav­lje­nje svog pr­vog pot­pu­no elek­trič­nog auto­mo­bi­la. Ta­ko su te dvi­je kom­pa­ni­je od ne­ka­da po­ten­ci­jal­nih part­ne­ra pos­ta­li žes­to­ki kon­ku­ren­ti. Pod­sje­ti­mo, ja­pan­ska je kom­pa­ni­ja još 2010. ku­pi­la tri pos­to udje­la u Tes­li za 50 mi­li­ju­na do­la­ra u ok­vi­ru pro­da­je tvor­ni­ce u Ka­li­for­ni­ji kom­pa­ni­ji ko­ju je os­no­vao Elon Musk. Pr­ve pro­da­je di­oni­ca po­če­le su 2014. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.