SU­RAD­NJA KALIFORNIJE I KI­NE U ZELENOJ ENERGIJI

Su­prot­no od Trum­pa ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­li­for­ni­ja je kre­nu­la su­prot­nim smje­rom od pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa na­kon nje­go­ve od­lu­ke o pov­la­če­nju SAD-a iz Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma. Vla­da te sa­vez­ne dr­ža­ve pri­op­ći­la je u uto­rak ka­ko će sa ki­ne­skim mi­nis­tar­stvom zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je su­ra­đi­va­ti na ra­zvo­ju i ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ji teh­no­lo­gi­je za skla­di­šte­nje stak­le­nič­kih pli­no­va, čis­toj energiji te na­pred­nim in­for­ma­cij­skim teh­no­lo­gi­ja­ma ko­je mo­gu po­mo­ći u sma­nji­va­nju emi­si­ja stak­le­nič­kih pli­no­va. Spo­ra­zum je sklop­ljen u ok­vi­ru pe­kin­škog fo­ru­ma o zelenoj energiji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.