TOSHIBA NAŠLA KUP­CA ZA SVO­JE PROCESORE?

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vri­jed­nost di­oni­ca To­shi­be u uto­rak je sko­či­la če­ti­ri pos­to zbog na­pi­sa u ja­pan­skom dnev­nom lis­tu Asa­hi da kom­pa­ni­ja na­mje­ra­va ame­rič­kom Bro­ad­co­mu da­ti ek­s­klu­ziv­no pra­vo pre­go­vo­ra o kup­nji pos­lo­va­nja s pro­ce­so­ri­ma. Pod­sje­ti­mo, Toshiba pro­da­je to pos­lo­va­nje ka­ko bi doš­la do nov­ca na­kon pre­trp­lje­nih gu­bi­ta­ka u ame­rič­kom pro­izvo­đa­ču nuk­le­ar­ne opre­me Wes­tin­g­ho­useu. To­shi­bi­na glas­no­go­vor­ni­ca od­bi­la je ko­men­ti­ra­ti na­pi­se Asa­hi­ja, na­po­mi­nje Re­uters.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.