Bur­zov­ni pro­met po­to­nuo 70 pos­to

Bi­jeg ula­ga­ča U svibnju ukup­no pro­tr­go­va­no sve­ga 164,9 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Tr­go­vin­ski svi­banj na Za­gre­bač­koj bur­zi do­nio je eska­la­ci­ju ne­ga­tiv­nog tren­da na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la za­po­če­tog afe­rom Agro­kor. Ka­ko sto­ji u mje­seč­nom iz­vješ­ću objav­lje­nom u uto­rak, di­onič­ki pro­met od 125,8 mi­li­ju­na ku­na bio je 65,5 pos­to ma­nji ne­go u trav­nju dok je ukup­ni pro­met od 164,9 mi­li­ju­na ku­na po­to­nuo čak 70 pos­to. Da je obus­ta­va tr­go­va­nja s di­oni­ca­ma Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja, ali i op­će­ni­to pov­la­če­nje inves­ti­to­ra os­ta­vi­lo tra­ga na tr­ži­štu go­vo­ri i po­da­tak da je vo­lu­men tr­go­va­nja sma­njen za 88 pos­to. CROBEX i CROBEX10 iz­gu­bi­li su po dva pos­to vri­jed­nos­ti, a od sek­tor­skih in­dek­sa ras­la su sa­mo mje­ri­la gra­đe­vin­ske (+0,4 pos­to) i tu­ris­tič­ke in­dus­tri­je (+0,2 pos­to). Tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja od 226,6 mi­li­jar­di ku­na ma­nja je 1,2 pos­to.

Vo­lu­men ma­nji 88 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.