ČETVRTI DAN ZAREDOM

CROBEX10 U PADU VEĆ

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

In­dek­si Za­gre­bač­ke bur­ze i da­lje nas­tav­lja­ju sla­bje­ti u ovo­me tjed­nu. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja u uto­rak CROBEX je os­la­bio 0,66 pos­to i za­us­ta­vio se na 1827 bo­do­va dok je CROBEX10 os­la­bio 0,43 pos­to i sa­da vri­je­di 1091 bod. Ina­če, užem mje­ri­lu Za­gre­bač­ke bur­ze ovo je već četvrti uzas­top­ni dan da gu­bi na vri­jed­nos­ti. Na ni­sku lik­vid­nost go­to­vo se vi­še i ne tre­ba os­vr­ta­ti, a u uto­rak je pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za 4,2 mi­li­ju­na ku­na. Vi­še od če­t­vr­ti­ne tog pro­me­ta, toč­ni­je 1,37 mi­li­ju­na ku­na, osvo­ji­la je pul­ska tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up. Me­đu­tim, s pa­dom ci­je­ne pre­ko šest pos­to na 450 ku­na Are­na je bi­la i jed­na od ve­ćih gu­bit­ni­ka da­na. Na toj nes­lav­noj ljes­tvi­ci ipak pre­dvo­di Tan­ker­ska Next Ge­ne­ra­ti­on ko­ja je po­to­nu­la 7,6 pos­to na 64 kune, ali na skrom­nom pro­me­tu od 23.000 ku­na. Sve­ga osam di­oni­ca ko­ji­ma je po­ras­la ci­je­na pre­dvo­di Đu­ro Đa­ko­vić s ras­tom od 3,55 pos­to na 36,75 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.