STAMBENI KREDITI U

ERSTEU SKOČILI 41 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ti­je­kom pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne Er­ste ban­ka je pla­si­ra­la oko 965 stam­be­nih kre­di­ta gra­đa­ni­ma u vri­jed­nos­ti od go­to­vo 300 mi­li­ju­na ku­na. U od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, ri­ječ je po­ras­tu od 41 pos­to u ukup­nom iz­no­su pla­si­ra­nih stam­be­nih kre­di­ta, pri­op­ći­li su u uto­rak. Pro­sje­čan iz­nos kre­di­ta uz hi­po­te­ku za kup­nju ili iz­grad­nju iz­no­sio je oko 490.000 ku­na, dok su se krediti bez hi­po­te­ke odo­bra­va­li u pro­sje­ku u iz­no­si­ma oko 137.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.