Rok 10. lip­nja

Pri­ja­va ne­dos­pje­le traž­bi­ne ne li­ša­va ih pri­je­vre­me­ne is­pla­te

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Dvoj­be su kre­nu­le na­kon što je Ram­ljak iz­nio oče­ki­va­nja da se pri­ja­ve sa­mo traž­bi­ne dos­pje­le prije 10. trav­nja

Vje­rov­ni­ci su s otva­ra­njem pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve Agro­ko­ra te nje­go­vih po­ve­za­nih i ovis­nih dru­šta­va po­zva­ni da iz­van­red­nom po­vje­re­ni­ku pri­ja­ve svo­je traž­bi­ne, a s pri­bli­ža­va­njem 9. lip­nja kad is­tje­če rok za pri­ja­vu otva­ra­ju se pi­ta­nja ve­za­na uz tu pro­ble­ma­ti­ku. Gu­be li pra­va pro­te­kom ro­ka oni ko­ji su za­kas­ni­li jed­no je od njih, kao i tre­ba li ne­dos­pje­le traž­bi­ne nastale prije pos­tup­ka is­to pri­ja­vi­ti. Za dio prav­ni­ka ne­ma dvoj­bi, ka­žu da se pri­jav­lju­ju sve traž­bi­ne nastale prije pos­tup­ka. Ta­kav stav zas­tu­pa­ju ar­bi­tar Mi­ljen­ko Gi­unio i od­vjet­nik Mi­ćo Lju­ben­ko.

“Traž­bi­ne mogu biti stare i no­ve te dospijevati prije ili kasnije, no važno je kad su nastale. Pri­jav­lju­ju se one ko­je su nastale i dos­pje­le prije otva­ra­nja pos­tup­ka, što vri­je­di i za one nastale ra­ni­je, ali su po si­li za­ko­na dos­pje­le da­nom otva­ra­nja pos­tup­ka”, ka­že Gi­unio.

“S tom dvoj­bom pri­jav­lju­ju li se sa­mo dos­pje­le traž­bi­ne ili i one ne­dos­pje­le prije otva­ra­nja pos­tup­ka ne­po­treb­no se otva­ra pro­blem što će do­go­di­ti ako se pri­ja­vi i ne­dos­pje­lo. Sma­tram da ne­ma dvoj­be za sve vje­rov­ni­ke ko­ji pri­ja­ve ne­dos­pje­le traž­bi­ne ima­ju li pra­vo biti prije vre­me­na is­pla­će­ni ako ta­ko iz­van­red­ni po­vje­re­nik od­lu­či”, ka­že Lju­ben­ko.

Dvoj­be su kre­nu­le, doz­na­je­mo, na­kon što je po­vje­re­nik An­te Ram­ljak u Kon­zu­mu na sku­pu s do­bav­lja­či­ma s mje­nič­nim pro­ble­mi­ma iz­nio oče­ki­va­nje da se pri­ja­ve sa­mo dos­pje­le traž­bi­ne, tj. da ni­je nuž­no pri­ja­vi­ti i ne­dos­pje­le nastale prije 10. trav­nja, iako se u čl. 29. tzv. lex Agro­ko­ra iz­ri­je­kom ka­že da ne­dos­pje­lo pos­ta­je dos­pje­lo. Izvor dvoj­bi je čla­nak 40. jer otva­ra mo­guć­nost da se pla­te ne­dos­pje­le traž­bi­ne nastale prije mo­gu­će na­god­be, što je raz­log da ih se ne tre­ba pri­ja­vi­ti, a kao Ram­ljak mis­le i po­je­di­ni su­ci. Pre­ma Je­le­ni Ču­ve­ljak po­seb­na si­va zo­na je pi­ta­nje ko­je su to dos­pje­le traž­bi­ne ko­je će se pla­ti­ti u pos­tup­ku, a ko­je će vje­rov­ni­ci pri­ja­vi­ti. Ka­ko pos­to­ji pra­vo pla­ća­nja dos­pje­lih traž­bi­na nas­ta­lih prije po­kre­ta­nja pos­tup­ka (zbog nas­tav­ka pos­lo­va­nja i sma­nje­nja sis­tem­skog ri­zi­ka), a go­to­vo sve traž­bi­ne mogu za­do­vo­lji­ti za­kon, vje­rov­ni­ci će, sma­tra ona, biti pri­si­lje­ni pre­go­va­ra­ti s duž­ni­kom o to­me pla­ni­ra li im traž­bi­nu pla­ti­ti iako je dos­pje­la ili ne. Mo­gu­ća su i pla­ća­nja prije ut­vr­đe­nja traž­bi­na, što bi zna­či­lo i ut­vr­đe­nje i priz­na­nje, no upit­no je ho­će li se to nak­nad­no pri­ka­za­ti jer te traž­bi­ne vi­še ne bi pos­to­ja­le.

TRAŽ­BI­NE MOGU BITI STARE I NO­VE TE DOSPIJEVATI PRIJE ILI KASNIJE, NO VAŽNO JE KAD SU NASTALE Mi­ljen­ko Gi­unio ar­bi­tar

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.