‘Tro­ško­vi du­ga pri­tiš­ću pro­ra­čun’

Ve­lja­ča Jav­ni dug pao 9,2% na go­diš­njoj ra­zi­ni na 288,5 ml­rd. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Jav­ni dug kra­jem ve­lja­če do­seg­nuo je 288,5 mi­li­jar­di ku­na, 1,2 mi­li­jar­de ku­na ma­nje ne­go la­ni či­me je nas­tav­ljen trend pa­da za­po­čet u ožuj­ku 2016., po­da­ci su HNBa. Na mje­seč­noj ra­zi­ni pak za­bi­lje­žen je rast du­ga (+0,7%), uglav­nom do­ma­ćeg ko­ji je kra­jem ve­lja­če po­ras­tao za 3,1 mi­li­jar­du ku­na. U RBA is­ti­ču da je to po­s­lje­di­ca iz­da­nja dva­ju do­ma­ćih obvez­ni­ca po­čet­kom tog mje­se- ca od 8,5 mi­li­jar­di ku­na ko­ja su pre­ma­ši­la dos­pi­je­ća od 5,5 mi­li­jar­di ku­na.Taj je skok ubla­žen pa­dom vanj­skog za­du­že­nja za 957 mi­li­ju­na ku­na, 0,9 % u od­no­su na si­je­čanj. Pad ukup­nog jav­nog du­ga po­s­lje­di­ca je snaž­nog pa­da vanj­skog du­ga od 10,8 mi­li­jar­di ku­na, čak 9,2 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, po­jaš­nja­va­ju u RBA. Do­da­ju da je na­kon od­go­de iz­da­nja euro­obvez­ni­ce proš­le go­di­ne, pri­mjet­no pro­mi­je­nje­na struk­tu­ra dr­žav­nog du­ga u ko­rist za­du­ži­va­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu. Udio do­ma­ćeg du­ga u jav­nom du­gu po­ve­ćan je za 3,6 pos­tot­nih bo­do­va na 63,2 pos­to. “Bez ob­zi­ra na pad jav­nog du­ga, ko­ji je re­zul­ti­rao sma­nje­njem vanj­ske ra­nji­vos­ti te po­bolj­ša­njem roč­ne, ka­mat­ne i va­lut­ne struk­tu­re, vi­so­ki tro­ško­vi ser­vi­si­ra­nja ti­je­kom na­do­la­ze­ćeg raz­dob­lja i da­lje će vr­ši­ti pri­ti­sak na hr­vat­ske jav­ne fi­nan­ci­je”, ka­žu u RBA.

FOTOLIA

Na mje­seč­noj ra­zi­ni jav­ni dug po­ras­tao 0,7 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.