PREDSTEČAJ ZVEČEVA

TRGOVAČKI SUD OTVORIO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Trgovački sud u Osi­je­ku, stal­na služ­ba Sla­von­ski Brod, sri­je­du je do­nio rje­še­nje o otva­ra­nju pred­ste­čaj­nog pos­tup­ka nad tvrt­kom Zve­če­vo te je za 15. ruj­na odre­dio ro­či­šte ra­di is­pi­ti­va­nja traž­bi­na vje­rov­ni­ka Pri­jed­log za otva­ra­nje pred­ste­čaj­nog pos­tup­ka Zve­če­vo je pod­ni­je­lo 6. lip­nja. U pri­jed­lo­gu se na­vo­di ka­ko kod Zvečeva pos­to­ji pred­ste­čaj­ni raz­log pri­je­te­će nes­po­sob­nos­ti za pla­ća­nje, zbog ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje. Zve­če­vo je 29. svib­nja, pre­ma Fi­ni, ima­lo ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje u iz­no­su od 19,5 mi­li­ju­na ku­na, u ne­pre­ki­nu­tom raz­dob­lju od 59 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.