Ma­njin­ski di­oni­ča­ri Jam­ni­ce i Le­da os­po­ra­va­ju jam­s­tva

Kas­no pa­le? Uo­či is­te­ka (pr­vo­ga) ro­ka za pri­ja­ve traž­bi­na, Ram­lja­ku se po­ža­li­li i pri­pri­je­ti­li i ‘mi­ro­vin­ci’ i ino­zem­ni fon­do­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Unas­to­ja­nju da iz­bo­re kak­ve-tak­ve pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je i po­ku­ša­ju za­šti­ti­ti svo­je in­te­re­se, mno­gi su di­oni­ci pri­če o Agro­ko­ru već di­gli glas i za­ma­ha­li svo­jim adu­ti­ma. Ne­ki su u to ime uvje­to­va­li is­po­ru­ke ro­ba, ne­ki fi­nan­ci­ra­nje po­treb­no­ga rad­nog ka­pi­ta­la, a ne­ki su pri­pri­je­tii tuž­ba­ma. Po­s­ljed­nji su to uči­ni­li ma­njin­ski di­oni­ča­ri kom­pa­ni­ja u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Agro­ko­ra ko­ji se osje­ća­ju ugro­že­no zbog jam­s­ta­va ko­je su ta druš­tva pre­uzi­ma­la pri za­du­že­nji­ma Agro­ko­ra kao vla­da­ju­ćeg druš­tva. Upra­vi­te­lji mi­ro­vin­skih fon­do­va, ali i me­na­dže­ri ne­ko­li­ko ino­zem­nih fon­do­va ko­ji vlas­nič­ki par­ti­ci­pi­ra­ju u Jam­ni­ci i Le­du pos­la­li su pi­smo iz­van­red­nom po­vje­re­ni­ku An­ti Ram­lja­ku.

U naj­kra­ćim cr­ta­ma, po­ru­ka im je da bi s tih kom­pa­ni­ja tre­ba­lo ski­nu­ti jam­s­tva, a osim što sma­tra­ju da bi to po­bolj­ša­lo iz­gle­de za opo­ra­vak vri­jed­nos­ti kon­cer­na i “mak­si­mi­zi­ra­lo ob­nov­lji­vu vri­jed­nost Agro­ko­ra pro­da­jom po­je­di­ne imo­vi­ne ili ci­je­le gru­pe”, upo­zo­ra­va­ju i da se ta jam- stva mogu prav­no os­po­ra­va­ti, tj. po­ni­šti­ti. Te­melj za to vi­de u či­nje­ni­ci da jam­s­tva ni­su uklju­če­na u go­diš­njim i re­vi­zor­skim iz­vješ­ći­ma, da ih ni­su odo­bri­li di­oni­ča­ri (te od­lu­ke su na pri­jed­log upra­ve odo­bra­va­li NOi), kao i da je dvoj­be­na pro­tu­či­nid­ba od­nos­no “mjer­lji­va ko­rist” za Le­do od­nos­no Jam­ni­cu u za­mje­nu za da­na jam­s­tva. Pot­pis­ni­ci pi­sma dr­že da bi naj­bo­lje rje­še­nje bi­la za­pra­vo br­za pro­da­ja tih (i slič­nih) kom­pa­ni­ja (bez jam­s­ta­va), či­me bi se “pla­tio dio du­go­va i smi­ri­lo tržište”.

Ne­ke dru­ge ka­te­go­ri­je inves­ti­to­ra, di­oni­ča­ra i/li vje­rov­ni­ka ko­je ta­ko­đer tan­gi­ra kri­za Agro­ko­ra na ci­je­lu pri­ču za­ci­je­lo ne­ma­ju is­ti po­gled, a ne­ki­ma su in­te­re­si vje­ro­jat­no i opreč­ni. Tak­vi će npr. re­ći da su ‘mi­ro­vin­ci’ de fac­to ima­li i svo­je lju­de u NOi­ma Jam­ni­ce i Le­da, da se ni­su (ili ba­rem ne­do­volj­no od­luč­no) us­pro­ti­vi­li iz­da­va­nju jam­s­ta­va, a pod­sje­ća­ju i da su o go­mi­la­nju te­re­ta jam­s­ta­va kom­pa­ni­je iz­vješ­ći­va­le bur­zu. Kao i sve u pri­či o Agro­ko­ru, i jam­s­tva su oči­to vi­šes­lo­jan pro­blem.

GORAN STANZL/PIXSELL

Iz­van­red­ni po­vje­re­nik Ram­ljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.