Pi­pu­nić na iz­bo­ru u Mo­na­cu

EY Po­du­zet­nik go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

i ove go­di­ne ima pred­stav­ni­ka me­đu naj­bo­ljim svjet­skim po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji se ovog tjed­na okup­lja­ju u Mo­na­cu za­hva­lju­ju­ći glo­bal­nom pro­gra­mu EY Po­du­zet­nik go­di­ne. Na­kon što je u ožuj­ku pro­gla­šen hr­vat­skim EY Po­du­zet­ni­kom go­di­ne, Mar­ko Pi­pu­nić osi­gu­rao je mjes­to me­đu 59 po­du­zet­ni­ka iz 49 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta ko­ji su­dje­lu­ju u iz­bo­ru za ti­tu­lu EY Svjet­skog po­du­zet­ni­ka go­di­ne. Pro­gram već 31 go­di­nu or­ga­ni­zi­ra re­vi­zor­sko-kon­zul­tant­ska tvrt­ka EY, ovo­go­diš­nja za­vr­š­ni­ca odr­žat će se od 7. do 11. lip­nja u Mo­na­cu, a vr­hu­nac do­ga­đa­nja bit će pro­gla­še­nje no­vog EY Svjet­skog po­du­zet­ni­ka go­di­ne ko­je je na ras­po­re­du u su­bo­tu. Mar­ko Pi­pu­nić tre­ći je po re­du hr­vat­ski po­du­zet­nik ko­ji je iz­bo­rio mjes­to me­đu naj­bo­ljim svjet­skim po­du­zet­ni­ci­ma, a u pro­tek­le tri go­di­ne od ka­da je ovaj glo­bal­ni pro­gram uve­den i u Hr­vat­sku, na­šu su zem­lju na svjet­skom iz­bo­ru pred­stav­lja­li Alan Su­mi­na i Zo­ran Vu­či­nić iz tvrt­ke Na­no­bit te Đu­ro Hor­vat iz tvrt­ke Teh­nix.

S. S./PIX

Mar­ko Pi­pu­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.