MCCANN I UM ZAGREB NAJUČINKOVITIJE SU AGENCIJE U DR­ŽA­VI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

McCann Zagreb i UM Zagreb najučinkovitije su agencije za tr­žiš­no ko­mu­ni­ci­ra­nje u Hr­vat­skoj, pre­ma re­zul­ta­ti­ma Ef­fie in­dek­sa, a McCann WG Eu­ro­pe je i naj­u­čin­ko­vi­ti­ja agen­cij­ska mre­ža u Eu­ro­pi, na 14 tr­ži­šta. McCann Zagreb već je ove go­di­ne na Da­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­je osvo­jio na­gra­du X za agen­ci­ju go­di­ne.

K.Š.F./PIX

Fi­na do­di­je­li­la na­gra­de za fi­nan­cij­ski rej­ting

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.