Do ljeta studija o efek­tu uvođenja eura

Pre­du­vje­ti Ne bu­de li po­li­tič­kih po­tre­sa i neo­če­ki­va­nih ban­kro­ta tvrt­ki, Hr­vat­ska će kroz 5 go­di­na biti sprem­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LJUBICA GATARIĆ/VL

HNB je zbog ve­ćeg pri­lje­va de­vi­za i ja­ča­nja ku­ne pr­vi put ove go­di­ne od ba­na­ka mo­rao ot­ku­pi­ti eure

Slič­no kao i proš­le go­di­ne uo­či po­čet­ka glav­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne, sre­diš­nja je ban­ka i ovaj tje­dan in­ter­ve­ni­ra­la na de­viz­nom tr­ži­štu i od ba­na­ka ot­ku­pi­la 188 mi­li­ju­na eura. De­viz­na je in­ter­ven­ci­ja us­li­je­di­la na­kon što je te­čaj eura pre­ma ku­ni na de­viz­nom tr­ži­štu pao na 7,38, što je naj­ni­ža vri­jed­nost u po­s­ljed­njih šest go­di­na.

Na­kon te in­ter­ven­ci­je da­naš­nji je sred­nji te­čaj eura pre­ma ku­ni os­tao na 7,40, a ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da će se ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci i za­dr­ža­ti na toj ra­zi­ni.

Lo­še za iz­voz­ni­ke i tu­ri­zam

“HNB uobi­ča­je­no in­ter­ve­ni­ra pred po­če­tak tu­ris­tič­ke se­zo­ne, kad je pri­ljev stra­ne va- lu­te iz­ra­že­ni­ji, no osim se­zo­ne i dru­ge okol­nos­ti idu u pri­log ja­ča­nja ku­ne. Zbog di­na­mič­ni­je­ga gos­po­dar­skog ras­ta i ma­nje fi­skal­ne iz­lo­že­nos­ti me­đu­na­rod­na fi­nan­cij­ska tr­ži­šta sma­nju­ju per­cep­ci­ju ri­zič­nos­ti za Hr­vat­sku. Tr­ži­šta još uvi­jek ne uklju­ču­ju po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost u mo­gu­će ri­zi­ke”, ko­men­ti­ra Zdes­lav Šan­tić, ana­li­ti­čar Split­ske ban­ke. U pri­log ja­ča­nja do­ma­će va­lu­te ide i vi­šak na te­ku­ćem ra­ču­nu plat­ne bi­lan­ce, od­nos­no po­zi­tiv­ne tran­sak­ci­je u od­no­su s ino­zem­s­tvom.

U po­s­ljed­njih pet de­viz­nih in­ter­ven­ci­ja HNB je od ba­na­ka ot­ku­pio ne­što vi­še od mi­li­jar­du eura, što je i po­di­glo vri­jed­nost de­viz­nih pri­ču­va na oko 14 mi­li­jar­di eura. Do­ma­ći ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da će se u nas­tav­ku go­di­ne te­čaj eura pre­ma ku­ni kre­ta­ti u ras­po­nu 7,40 do 7,50 ku­na za je­dan euro, što bi taj te­čaj či­ni­lo re­la­tiv­no sta­bil­nim. Po­s­ljed­nji je put te­čaj eura dos­ti­gao 7,70 ku­na u ve­lja­či 2015., no na­kon to­ga pu­ta­nja ide pre­ma do­lje, što po­go­du­je duž­ni­ci­ma s va­lut­nom kla­uzu­lom, no sma­nju­je za­ra­du iz­voz­ni­ka i tu­ris­tič­ke bran­še či­je su cijene iz­ra­že­ne u euri­ma. Su­de­ći po naj­a­vi gu­ver­ne­ra Bo­ri­sa Vuj­či­ća da bi kra­jem ove ili po­čet­kom idu­će go­di­ne Hr­vat­ska i služ­be­no mo­gla po­kre­nu­ti po­če­tak pre­go­vo­ra o ula­sku u europ­ski te­čaj­ni me­ha­ni­zam i pre­uzi­ma­nje eura, HNB će sve uči­ni­ti da osu­je­ti ve­će os­ci­la­ci­je u te­ča­ju.

Uvi­jek bol­na te­ma

Ako u Hr­vat­skoj ne bu­de ve­ćih po­li­tič­kih po­tre­sa i neo­če­ki­va­nih ban­kro­ta tvrt­ki ko­ji bi us­po­ri­li eko­nom­ska kre­ta­nja, Hr­vat­ska bi idu­ćih pet go­di­na mo­gla za­do­vo­lji­ti sve pre­du­vje­te za uvo­đe­nje eura. Gu­ver­ner je obe­ćao da će do po­čet­ka ljeta obja­vi­ti stu­di­ju ko­ja će po­ka­za­ti sve mo­gu­će efek­te uvođenja eura, na­kon če­ga bi se mo­gla po­kre­nu­ti jav­na ras­pra­va i do­ni­je­ti po­li­tič­ka od­lu­ka. Zem­lja­ma ko­je su iz­van euro­zo­ne, in­te­res za euro mo­gao bi po­ras­ti na­kon što se za­okru­ži ban­kar­ska uni­ja, uve­de za­jed­nič­ki sus­tav jam­s­tva za de­po­zi­te, a sa­mim ti­me i za ban­kov­ni sus­tav. Dr­ža­ve ko­je su za­dr­ža­le svo­je na­ci­onal­ne va­lu­te či­ni­le su to zbog ve­ćeg ma­ne­var­skog pros­to­ra kod te­čaj­ne po­li­ti­ke, no Hr­vat­skoj je to zbog euri­zi­ra­nos­ti, od­nos­no va­lit­nih kla­uzu­la i šted­nje u stra­noj va­lu­ti, uvi­jek bi­la bol­na te­ma.

Hr­vat­ska sre­diš­nja ban­ka je u svim do­sa­daš­njim ana­li­za­ma tvr­di­la da bi slab­lje­nje do­ma­će va­lu­te ima­lo vi­še ne­ga­tiv­nih ne­go po­zi­tiv­nih uči­na­ka, pa se kon­ku­rent­nost do­ma­će­ga gos­po­dar­stva uglav­nom po­prav­lja­la kroz pri­ti­sak na ci­je­nu ra­da i po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­nos­ti. Tek u po­s­ljed­nje vri­je­me kre­nu­lo se i sa sma­nje­njem po­rez­ne pre­si­je, no sve su to sit­ni ko­ra­ci ko­ji za­sad ni­su do­ve­li do že­lje­nog po­ve­ća­nja za­pos­le­nos­ti.

FOTOLIA

U nas­tav­ku go­di­ne te­čaj eura pre­ma ku­ni tre­bao bi biti u ras­po­nu do 7,50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.