PRVA ELEKTRANA NA BIOPLIN U FBIH

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Far­ma Spre­ča u vlas­niš­tvu Mil­ko­sa do­bi­la je ener­get­sku do­zvo­lu za iz­grad­nju elek­tra­ne na bioplin, od stra­ne Mi­nis­tar­stva ener­ge­ti­ke i ru­dar­stva FBiH i to je prva elektrana u tom en­ti­te­tu i prva iz­da­na do­zvo­la za pos­tro­je­nje ko­je kao pri­mar­ni iz­i­zvor ener­gi­je ko­ris­ti bioplin. Bioplin će se pro­izvo­di­ti od ot­pa­da s far­me, pro­jekt je vvri­je­dan 10 mi­li­ju­na KM,K a nje­go­vom re­ali­za­ci­joml stva­ra se ššan­sa za po­kre­ta­nje os­ta­lih pro­je­ka­ta ko­je Mil­kos ima u pla­nu, kao i za­poš­lja­va­nje no­vih lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.