BiH far­me­ri če­ka­ju no­vi iz­voz me­sa u Tur­sku

Zas­toj Na­kon dvo­go­diš­njih gu­bi­ta­ka i blo­ka­de zbog pri­je­va­ra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

BiH far­me­ri ovih da­na če­ka­ju ze­le­no svje­tlo za iz­voz me­sa u Tur­sku, na­kon dvo­go­diš­njih gu­bi­ta­ka i blo­ka­de iz­vo­za zbog pri­je­va­ra po­je­di­nih ot­kup­lji­va­ča, te po­nov­nog us­pos­tav­lja­nja iz­vo­za, pri če­mu ve­li­ki dio njih ni­je mo­gao pro­da­ti gr­la, iz­vi­jes­ti­la je Fe­de­ral­na TV. Mi­nis­tar vanj­ske tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa ka­zao je da se oče­ku­je no­va od­lu­ka tur­ske vla­de o iz­vo­zu me­sa.

“Na tur­skoj vla­di je da nas oba­vi­jes­ti o ko­li­či­ni. Na­da­mo se da će ona biti bar na ra­zi­ni proš­le go­di­ne, bu­du­ći da tak­vi gla­so­vi do­la­ze iz An­ka­re, i da vi­di­mo ka­ko će iz­a­bra­ti naj­bo­lje po­nu­đa­če”, re­kao je Ša­ro­vić.

Na­kon zas­to­ja, kra­jem proš­le go­di­ne iz­voz me­sa je po­nov­no po­kre­nut, no naj­ve­ći broj far­me­ra ulo­že­na sred­stva za iz­voz ni­ka­da ni­je us­pio vra­ti­ti. “Svi far­me­ri ko­je se ba­ve to­vom sa 650 ki­lo­gra­ma pos­lu­ju s gu­bit­kom. Ako ne pro­da­ju, sve os­ta­lo je prav­lje- nje gu­bi­ta­ka”, ka­zao je pred­sjed­nik Udru­že­nja far­me­ra Sem­be­ri­je Os­to­ja Ni­ko­lić.

Vi­je­će Eu­rop­ske uni­je da­lo je su­glas­nost da se me­so iz BiH mo­že iz­vo­zi­ti kop­ne­nim pu­tem kroz zem­lje EU. Do sa­da se je­di­no iz­vo­zi­lo zrač­nim pu­tem, ali po vi­so­kim ci­je­na­ma. Ces­tov­ni pri­je­voz bi tre­bao biti i do de­set pu­ta jef­ti­ni­ji.

GORAN KOVAČIĆ/ PIXSELL

EU je do­pus­ti­la iz­voz me­sa iz BiH u Tur­sku kop­ne­nim pu­tem kroz zem­lje čla­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.